Ochotnicza Straż Pożarna w Żuławce Sztumskiej

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Obszary działań

- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Ratownictwo i ochrona ludności

Adres siedziby, kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Żuławce Sztumskiej
82-440 Żuławka Sztumska
Polska
Dzierzgoń
sztumski
pomorskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1997

Rejestry

0000059298
192597581
579-19-98-918

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej