Ochotnicza Straż Pożarna w Mstowie

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Obszary działań

- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Ratownictwo i ochrona ludności

Adres siedziby, kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Mstowie
Plac Mickiewicza 10
42-244 Mstów
Polska
Mstów
częstochowski
śląskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1996

Rejestry

0000146178
152002395
949-18-41-184

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców