Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie" - nr KRS: 0000271226

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób z upośledzeniem umysłowym.
2. Niesienie pomocy dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp oraz osób niepełnosprawnych.
4. Niesienie pomocy osobom ubogim i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a szczególnie osobom niepełnosprawnym i placówkom opiekuńczym.
5. Niesienie pomocy w celu ułatwienia startu w życiu zawodowym dzieciom w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
6. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w tym niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym.
7. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym.
8. Wspieranie działalności

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"
Kilińskiego 1
62-500 Konin
Polska
Konin
Konin
wielkopolskie
jak wyżej
63 249 68 77
kontakt pod podanymi telefonami
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2007

Rejestry

0000271226
300479418
665-28-07-387
2008 roku

Ludzie organizacji

Dariusz Loch - Prezes Zarządu
Urszula Łącka - Wiceprezes
Ewa Dubanosow - Członek Zarządu
Natalia Jaskulska - Członek Zarządu
Joanna Czarnecka - Członek Zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2009 - 25.037,22 zł.
- Ogólnie na działania statutowe