Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów wiejskich,
- aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej,
- promocja obszarów wiejskich,
- realizację strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD),
- podtrzymywania tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania,
- ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
- wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego,
- wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu na obszarze działania, w tym dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,
- działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
-

Obszary działań

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"
Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Polska
Dobre Miasto
olsztyński
warmińsko-mazurskie
jak wyżej
668 845 263
89 616 00 58
kontakt mailowy, biuro czynne od poniedziałku do piątku
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

0000260433
280139761
739-32-96-388
2009 roku

Ludzie organizacji

154

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku