Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej - CEL - nr KRS: 0000248720

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
1. Wspieranie wszechstronnego zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.
2. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
4. Organizowanie i wspieranie szkolnych i pozaszkolnych działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie Zespołu Szkół znajdującego się we wsi Wegój, a w nim: przedszkola dla dzieci 3-5 lat, szkoły podstawowej- klasy I-VI, gimnazjum - klasy I-III.
2. Patronat nad zespołem regionalnym " Węgojska Strużka".
3. Organizowanie kursów językowych dla młodzieży, osób dorosłych, w tym osób bezrobotnych.
4. Organizowanie zbiórek żywności oraz odzieży przeznaczonej dla osób potrzebujących.
5. Działania proekologiczne.
6. Organizowanie imprez kulturalnych w środowisku wiejskim.
7. Promocja regionu Warmii.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej - CEL
Węgój 19
11-300 Węgój
Polska
Biskupiec
olsztyński
warmińsko-mazurskie
jak wyżej
89 715 24 18
89 715 24 18
w godz. 8.00 - 15.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.
2006

Rejestry

0000248720
280118486
739-35-67-031
2009 roku

Ludzie organizacji

Czesław Kacperski - prezes
Krystyna Sobolewska - członek
Teresa Kacperska - wiceprezes
Irena Stepaniuk - skarbnik
Małgorzata Deptuła - sekretarz
30

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Inne
2011 - zakup sprzętu do siłowni. 2012 - zakup telewizora do pracowni polonistycznej w zespole szkół w Węgoju.