Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca" - nr KRS: 0000256078

forma prawna:

fundacja

O nas

Misją Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” jest kreowanie, inicjowanie i wspieranie działań oraz procesów stymulujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich dla zapewnienia atrakcyjnych warunków życia i rozwoju osobistego mieszkańców, prowadzenia dochodowej działalności rolniczej i efektywnej przedsiębiorczości, przy zachowaniu i w oparciu o koncepcję rozwoju zrównoważonego, zasadę subsydiarności i równości szans wszystkich osób i grup społecznych.

Obszary działań

- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- animacja społeczno-kulturalna
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Sprawy formalne związane z działalnością organizacji
- Wsparcie techniczne
- Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
- Współpraca z administracją
- Status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
- Aktywizacja lokalna
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Krótka 15
18-516 Mały Płock
Polska
Mały Płock
kolneński
podlaskie
jak wyżej
86 279 19 10
86 279 12 50
pn. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

0000256078
200083793
291-01-79-617
2010 roku

Ludzie organizacji

Elżbieta Parzych - Prezes Zarządu
Agnieszka Rutkowska - Wiceprezes Zarządu
Maria Misierewicz - Sekretarz
Andrzej Jarzyło - Członek Zarządu
Andrzej Szymański, Grzegorz Palka - Członek Zarządu

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Podlaska Sieć Lokalnych Grup Działania. Krajowa Sieć Lokalnych Grup Działania.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe