Fundacja Wolność i Demokracja

Freedom and Democracy Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Cele Fundacji:
1. wspieranie działań na rzecz budowy oraz umocnienia demokracji w Europie Wschodniej oraz Azji,
2. wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej i Azji,
3. działanie na rzecz praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których wartości te byłyby poważnie zagrożone,
4. działania na rzecz upowszechnienia wiedzy w Polsce na temat łamania praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których prawa te są łamane.
5. niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
6. podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,
7. poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej,
8. tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami krajów zamieszkania Polaków,
9. pozyskiwanie środowisk

Obszary działań

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Pomoc Polonii i Polakom za granicą
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Wolność i Demokracja
Aleje Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 629 15 36
22 629 15 36
pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

0000249712
140429708
701-00-04-121

Ludzie organizacji

Tomasz Pisula - prezes
Marek Bućko - sekretarz
Radosław Poraj-Różecki - członek zarządu

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Cuba Network - międzynarodowa organizacja ruchów działających na rzecz Kuby

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego