Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Księgowość, zarządzanie finansami
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Sprawy formalne związane z działalnością organizacji
- Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- Porady prawne, pomoc prawna
- Współpraca z administracją
- Status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
- Ewaluacja
- PR i promocja organizacji
- Aktywizacja lokalna
- Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- wydawnictwa, publikacje
- szkolenia, warsztaty, konferencje
- e-learning
- doradztwo długofalowe, tutoring, coaching
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Ratownictwo i ochrona ludności
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada"
Wojsławicka 7
22-100 Chełm
Polska
Chełm
Chełm
lubelskie
jak wyżej
601 168 269
, ,
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

0000252689
060119421
563-22-80-114
2007 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Organizacja prowadzi Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe