Farma na Rozdrożu Dzieciom w Mikułowej

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Wspólne tworzenie - miejsca wypoczynku, edukacji, i rodzinnej rekreacji za miastem, nauka i wychowanie, ekologia, krajoznastwo, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w symbiozie ze środowiskiem naturalnym, badanie stanu środowiska naturalnego np: ekosystemu wodnego i lądowego. Aktywizacja społeczności lokalnej na gruncie kultury, edukacji i działań pro ekologicznych

Od marca 2007 ruszamy z nowymi aytrakcyjnymi warsztatami:
Jajko jest źródłem - do realizacji tego przedsięwzięcia zaproszeni zostali : twórcy rękodzieła artystycznego(z dolnego śląska)

Celem warzstatów jest zapoznanie dzieci- ze światem i jego różnorodnością, bogactwem i pięknem kultywowania tradycji ludowych, kontynuacja przekazu pokoleniowego, dbałość o zachowanie tożsamości regionów wiejskich.

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Farma na Rozdrożu Dzieciom w Mikułowej
Mikułowa 48
59-975 Mikułowa
Polska
Sulików
zgorzelecki
dolnośląskie
jak wyżej
75 777 65 65
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

0000273944
020464675
615-19-64-816

Ludzie organizacji

Kinga Superson - prezes
Iwona Kusiak - wiceprezes
Tereska Ilnicka - sekretarz
Olga Ilnicka - skarbnik
Michał Ilnicki - członek zarządu
15

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego