Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

O nas

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- taniec
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- edukacja kulturalna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie
Teatralna 17 lok. 20 kab. 111
10-013 Житомир / Żytomierz
Украина / Ukraine / Ukraina
Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie
Korolowa 46a m. 83, 10-013 Żytomierz
+38 0971998308
+38 0412395558
pon. - sob. w godz. 15.00 - 20.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1989

Rejestry

Ludzie organizacji

Wiktoria Laskowska-Szczur - prezes
4200

Struktura

W skład Obwodowej Organizacji wchodzą 26 organizacje, 4 zespoły, 3 redakcje.

Ekonomia społeczna