Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Celem Zrzeszenia jest:
1. obrona praw, godności i interesów jednostki,
2. kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych tradycji prawnictwa polskiego,
3. wyrażania poglądów stanowiska w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,
4. doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Zrzeszenia, oraz innych osób stosujących prawo,
5. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,
6. upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym,
7. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8. działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje pozarządowe i inne przedmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
9. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie udzielania pomocy prawnej

Obszary działań

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu
Sądowa 1
50-046 Wrocław
Polska
Wrocław
Wrocław
dolnośląskie
jak wyżej
71 370 43 26
,
mailowo
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000066544
932717529
897-16-67-076

Ludzie organizacji

Lidia Hojeńska - Prezes
Elżbieta Czerepak - Wiceprezes
Marek Stefanowski - Sekretarz
Bartosz Borkowski - Skarbnik
200

Struktura

Zrzeszenia Prawników Polskich - Zarząd Główny w Warszawie

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Zrzeszenia Prawników Polskich

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej