Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie - nr KRS: 0000116441

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
"Nic wam nie da szkiełko mędrca,
jeżeli nie będziecie mieli wiary w nas"
Janusz Korczak

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" powstało z pragnienia niesienia skutecznej pomocy człowiekowi, w szczególności młodemu. Gdy na początku 2000 uświadomiliśmy sobie skalę zagrożeń dotykających polskie rodziny i ich dzieci, postawiliśmy sobie pytanie, jak dotrzeć do młodzieży z przesłaniem, aby nigdy nie wchodziła w uzależnienia od narkotyków, alkoholu i innych używek. W tamtym okresie wiedzieliśmy, że priorytetem jest właśnie zajęcie się młodzieżą eksperymentującą z narkotykami lub już od nich uzależnionych. Takie działania podjęła Caritas Diecezji Kieleckiej, otwierając w 2002 na bazie istniejącego od 1995 r. Punktu Konsultacyjnego, pierwszą zakontraktowaną w ówczesnej Kasie Chorych Poradnię Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych. Funkcjonowanie tej poradni szybko uwidoczniło skalę problemu. Zmobilizowało to grupę osób wrażliwych na problemy

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
Karczówkowska 36
25-711 Kielce
Polska
Kielce
Kielce
świętokrzyskie
jak wyżej
41 335 87 55, 41 345 56 65
41 366 94 19, 41 366 94 18
w godz. 8.00 - 19.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000116441
292663406
657-25-03-478
2007 roku

Ludzie organizacji

Kazimierz Mądzik - Wiceprezes Zarządu
Edyta Laurman-Jarząbek - Skarbnik
Monika Szpringer - Sekretarz
ks. Andrzej Drapała - Prezes Zarządu
Halina Olendzka - Wiceprezes Zarządu
15

Struktura

NZOZ "Nadzieja Rodzinie" 25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36 tel. 41 36 69 400. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych oraz Hostel dla osób uzależnionych od alkoholu w Pałęgi 80 gmina Mniów tel. 41 373 75 67, 606 329 511. Hostel dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 25-430 Kielce, Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75/3, tel. 881 779 000. Kluby Osiedlowe "Wolna Strefa": 1) Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75/3, 25-430 Kielce, tel. 41 362 56 40; 2) Naruszewicza 16, 25-628 Kielce, tel. 41 366 32 05; 3) Krakowska 17, 25-029 Kielce, tel. 41 361 96 14, 4) Karczówkowska 36, 25-715 Kielce. Kluby "Młoda Strefa": 1) os. Na Stoku 98, 25-437 Kielce, tel. 41 362 37 44, 2) Oboźna 5, 25-212 Kielce, tel. 41 249 40 10; Klub Wolna Strefa 1) Przededworze 101A, 26-020 Chmielnik, tel. 604 461 627; Klub "Młoda Strefa" w Sędziejowicach (gmina Chmielnik) tel. 41 354 20 03.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku