Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Stowarzyszenie zostało powołane do zrzeszenia rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz ich pełnej integracji w społeczeństwie, tj. rehabilitacji społeczno-zawodowej, emocjonalnej i fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Za cel stawiamy sobie również pozyskiwanie środków finansowych poprzez szkolenia, pisanie projektów, grantów.
W grudniu 2007 zostały powołane do życia Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Przemysłowej 2.

Prowadzone działania
Organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, dla rodziców dzieci i osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu.
Został częściowo zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, gdzie w 2007 i 2008 została prowadzona rehabilitacja. Organizowane są również wyjazdy na basen, przeglądy twórczości osób niepełnosprawnych, festyny, pikniki, wycieczki, wyjazdy na kolonie, itp.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi
Pocztowa 7d
89-500 Tuchola
Polska
Tuchola
tucholski
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
52 334 38 66
52 334 38 66
poniedziałek - piątek w godz 7.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1991

Rejestry

0000016094
092490596
561-13-68-453

Ludzie organizacji

Gabriela Siwa - Zastępca Przewodniczącej
Joanna Łabicka - Skarbnik
Ewa Gaca - Członek Zarządu
Helena Grabowska - Członek Zarządu
Maria Lewandowska - Przewodnicząca, Sekretarz

Struktura

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego