Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

forma prawna:

związek rolniczych zrzeszeń branżowych

O nas

Misja
Zgodnie ze statutem celem Federacji jest:
- obrona suwerenności i wzmocnienie prestiżu rolniczych związków branżowych, szczególnie w zakresie ich merytorycznej odpowiedzialności za rozwój poszczególnych branż,
- współudział w kształtowaniu polityki rolnej,
- działanie na rzecz rozwijania i stabilizacji produkcji w gospodarstwach specjalistycznych,
- reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych członków wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i jednostek gospodarczych,
- prowadzenie współpracy z zagranicą,
- dążenie do zapewnienia polskim producentom rolnym niezbędnej konkurencyjności na europejskich i światowych rynkach,
- działanie na rzecz integracji polskich organizacji rolniczych,
- zapewnienie członkom bieżącej informacji w sprawach organizacyjnych i merytorycznych,
- udzielanie pomocy organizacjom członkowskim w realizacji ich zadań statutowych,
- realizowanie zadań określonych przez organy Federacji.

Prowadzone

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
Wspólna 30 lok. 564
00-930 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 623 24 13
22 623 24 13
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1990

Rejestry

0000209318
006234354
525-19-68-233

Ludzie organizacji

Marian Sikora - przewodniczący rady
Jan Biegniewski - wiceprzewodniczący rady
Stanisław Barnaś - wiceprzewodniczący rady
Tadeusz Michalski - sekretarz rady

Struktura

Aktualnie Federacja zrzesza 23 wiodące związki branżowe: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Polski Związek Owczarski, Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Pszczelarski, Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Polski Związek Zrzeszeń Producentów Chmielu, Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu, Polski Związek Plantatorów Wikliny, Polski Związek Ogrodniczy, Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw, Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych, Związek Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego, Zrzeszenia Producentów Nasion Ogrodniczych Materiału Szkółkarskiego i Grzybni "SOGNAS", Polski Związek Producentów Kukurydzy, Polski Związek Producentów Rośli Zbożowych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Polski Związek Hodowców Strusi, Związek Gorzelni Polskich, Gdański Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Towarzystwo Rybackie. Jak wynika z nazw organizacji członkowskich obejmują one podstawowe sektory w rolnictwie. Federacja współpracuje również z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin.

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Komitet Organizacji Rolniczych Unii Europejskiej COPA

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego