Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obecnie nasza uwaga jest skupiona na kupnie ziemi i budowie Domu pod wspólnotę.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym
Targowa 18 lok. 1224
25-520 Kielce
Polska
Kielce
Kielce
świętokrzyskie
jak wyżej
533 833 815
poniedziałek - piątek
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. brak windy
2004

Rejestry

0000203443
292873457
959-16-25-020

Ludzie organizacji

Jacek Kuśkowski - Dyrektor
Janusz Szewczyk - p/o Wice Dyrektor
Wioletta Domagała - Skarbnik
30

Struktura

Oddział w Krakowie: ul. Fabryczna 13, 31- 553 Kraków, tel. 418 06 81, tel. kom do V-ce Dyrektora Janusza Szewczyka 509 806 883.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego