Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Główny cel jaki skupia organizacja to pomoc rodzinie i osobom niepełnosprawnym. Również duży nacisk kładziemy na poprawę obyczajów. Inspiracją ku temu jest postać św. Benedykta z Nursji i jego reguła. Obecnie nasza uwaga jest skupiona na kupnie ziemi i budowie Domu pod wspólnotę.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym
Targowa 18 lok. 1224
25-520 Kielce
Polska
Kielce
Kielce
świętokrzyskie
jak wyżej
533 833 815
www.sprion.pl
pon. - pt. w godz. 9.30 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000203443
292873457
959-16-25-020

Ludzie organizacji

Jacek Kuśkowski - Dyrektor
Dariusz Kwietniewski - Wice Dyrektor
Wioletta Domagała - Skarbnik
30

Struktura

Oddział w Gdańsku, ul. Jana Dekerta 1/4. Dyrektor oddziału Dariusz Kwietniewski.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego