Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Dom Dziecka

O nas

Misja
Działamy na rzecz edukacji, profilaktyki zdrowia, zapewniamy całodobową opiekę, wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionych opieki rodziców.

Prowadzone działania
Obejmujemy opieką dzieci i młodzież z terenu powiatu lęczyńskiego oraz powiatów ościennych, podejmujemy działania edukacyjne, kompensacyjne, socjalizacyjne, kulturalno- oświatowe.
Aktualne prowadzone programy:
-edukacja środowiskowa -projekt pn. ”Z przyroda za pan brat” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
- wyrównanie szans edukacyjnych - projekt pn. ”Aktywność nasza szansa” ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności
Projekt skierowany jest do specyficznej grupy osób wychowywanej i rozwijającej się w warunkach separacji z rodziną naturalną, często posiadającej niskie wykształcenie. Z reguły, osoby te charakteryzuje niska samoocena oraz brak umiejętności społecznych. Mogą mieć one trudności ze znalezieniem zatrudnienia oraz odnalezieniem

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Dom Dziecka
Kijany 19b
21-077 Kijany
Polska
Spiczyn
łęczyński
lubelskie
jak wyżej
81 757 71 33
81 757 71 33
jednostka czynna całą dobę, biuro pon. - pt. w godz. 8.00-16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Posiadamy schodołaz.
2004

Rejestry

432732740
505-00-16-477

Ludzie organizacji

Agnieszka Korzeniewska - dyrektor
Marta Piwonska - wicedyrektor

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej