Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Głównym celem statutowym organizacji jest zrównoważony rozwój regionu babiogórskiego. Inne cele stowarzyszenia to:
-Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój regionu babiogórskiego
-Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
-Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
-Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
-Promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie środowiska oraz edukacji ekologicznej,
-Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
-Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
-Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
-Promocja i rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agro- i ekoturystyki,
-Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
-Rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Stryszawa 263
34-205 Stryszawa
Polska
Stryszawa
suski
małopolskie
jak wyżej
33 874 25 25
33 874 25 25
pon., wt., czw. w godz. 12.00 - 17.00; śr, pt. w godz. 10.00 - 13.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Biuro mieści się na II piętrze, wejscie po schodach.
2004

Rejestry

0000209575
356850116
552-15-81-367

Ludzie organizacji

Monika Zawada-Miska - Prezes
Piotr Pochopień - Wiceprezes
Agnieszka Wójcik - Członek Zarządu
18

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Grupa Partnerska "Łączy nas Babia Góra"

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: