Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem działania jest:
1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Dzikowiec,
2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
4. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
5. udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów i innych klęsk,
6. uświadamianie ludności o potrzebie i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej,
7. udział w obronie cywilnej,
8. podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, w tym na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz odnowy obiektów sakralnych,
9. rozwijanie wśród członków OSP zamiłowań i zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,
10. wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
11. wykonywanie

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Ratownictwo i ochrona ludności
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu
Dzikowiec 94B
57-432 Dzikowiec
Polska
Nowa Ruda
kłodzki
dolnośląskie
jak wyżej
74 872 12 15, 74 872 12 14
telefonicznie
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000045037
891305175
885-14-88-916
2005 roku

Ludzie organizacji

Damian Sadowski - prezes
Paweł Wereta - w-ce prezes
Mieczysław Bedychaj - w-ce prezes
Wioletta Srokowska-Chmiel - skarbnik
Judyta Urczyńska - sekretarz
56

Struktura

Zespół Szkół Społecznych w Dzikowcu (1) w skład którego wchodzą Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu (2 oddziały) i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu (6 oddziałów) - od dnia 1 września 2012 roku

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe