"Niezwykłe Dzieci" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i Innymi Dysfunkcjami

"Very Specjal Children" Association Helping All Children With ADHD And The Other Disfunctions

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:

Szerzenie wiedzy o nadpobudliwości, ułatwianie dzieciom osiąganie sukcesów w nauce, a dorosłym w osiągnięciu sukcesów życiowych.
Organizacja placówek szkolnych i szkoleniowych, placówek opieki zdrowotnej i psychologiczno-pedagogicznych, socjoterapeutycznych, kulturalnych, w celu ułatwienia nadpobudliwym dzieciom i dorosłym osiągania sukcesów w nauce i pracy.

Prowadzone działania:

Obecnie przygotowujemy program otwierania placówek leczenia nadpobudliwości, szkół przyjaznych dziecku nadpobudliwemu, kwartalnika o trudnościach szkolnych i społecznych dzieci dysfunkcyjnych.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

"Niezwykłe Dzieci" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i Innymi Dysfunkcjami
Fredry 14
40-662 Katowice
Polska
Katowice
Katowice
śląskie
jak wyżej
503 048 898
kontakt wyłacznie korespondencyjny i telefoniczny
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Siedziba tymczasowa.
2005

Rejestry

0000237456
240149041
954-25-24-810

Ludzie organizacji

Beata Szynalska-Skarżyńska - członek zarządu
Mariola Placek - członek zarządu
40

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

tworząca się Koalicja na rzecz ADHD

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców