Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową

Spinocerebellar Ataxia Families Association

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy, opieki i wsparcia osobom chorym na ataksję rdzeniowo-móżdżkową, jak również ich rodzinom.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego oraz zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych poprzez wydawanie publikacji własnych i innych,
b) występowanie do organów władz i administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
c) organizowanie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób chorych i ich rodzin,
d) organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
e) prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
f) propagowanie w społeczeństwie informacji o chorobie oraz osobach chorych, za pomocą prowadzenia działalności edukacyjnej, szkoleniowej

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Ochrona i promocja zdrowia
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową
Dembowskiego 16 lok. 59
02-784 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową
Skarbka 71i lok. 30, 81-097 Gdynia
600 826 171, 504 064 714
,
kontakt mailowy
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2005

Rejestry

0000226419
140058620
951-21-50-339
2008 roku
08 1940 1076 3157 8644 0000 0000

Ludzie organizacji

Marek Boniuszko - Prezes zarządu
Franciszek Ksawery Gajek - Wiceprezes zarządu
Beata Lech - Skarbnik
Roman Kazimierz Jakubiak - Członek zarządu
Elżbieta Maria Kupczak - Sekretarz
100

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
1. Turnusy rehabilitacyjne w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Aleksandrowie Kujawskim; 2. Dofinansowanie do zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz leków (kule łokciowe, balkoniki kroczące, wózki inwalidzkie, ortezy itd.); 3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych się (schodołazy, wyciągi pionowe - windy, platformy/podjazdy dla wózków inwalidzkich, komputery).
2012 - 17.393,84 zł.
2013 - 23.264,20 zł.
2014 - 25.019,30 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Organizacja turnusów rehabilitacyjnych w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Aleksandrowie Kujawskim.