Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową

Spinocerebellar Ataxia Families Association

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy, opieki i wsparcia osobom chorym na ataksję rdzeniowo-móżdżkową, jak również ich rodzinom.

Prowadzone działania
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego oraz zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych poprzez wydawanie publikacji własnych i innych, pomoc w wydaniu publikacji oferuje Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
b) organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego, planowany jest turniej sportowy na rzecz osób chorych,
c) propagowanie w społeczeństwie informacji o chorobie oraz osobach chorych, przy pomocy mediów, prasy oraz radio, opracowywana jest strona internetowa,
d) nawiązywanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, współpraca z organizacją z Niemiec.
e) tworzenie miejsc, gdzie można się zwrócić po pierwszą informację i pomoc w zmaganiu

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową
Dembowskiego 16 lok. 59
02-784 Warszawa-Ursynów
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
602 380 017, 602 282 300
,
kontakt mailowy
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2005

Rejestry

0000226419
140058620
951-21-50-339
2008 roku

Ludzie organizacji

Beata Lech - sekretarz
Stanisława Gdula - wiceprezes zarządu
Agnieszka Kulinicz - prezes zarządu
Teresa Brzezińska - skarbnik
Krystyna Gwóźdź - członek zarządu
100

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku