Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie i odnowa człowieka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu poprzez:

- udzielanie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującymi i ich rodzinom, a w szczególności: socjalnej, prawnej, psychologicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duszpasterskiej

- udzielanie wsparcia umożliwiającego samodzielne życie poprzez pomoc w readaptacji

- reintegrację zawodową i społeczną osób społecznie wykluczonych

- inicjowanie środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych działalnością naszego stowarzyszenia

- włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie wolontariuszy) w program działalności stowarzyszenia.

Do zadań szczególnych Stowarzyszenia "Droga" należy:
- organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną
- organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
- Inne
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"
Proletariacka 21
15-449 Białystok
Polska
Białystok
Białystok
podlaskie
jak wyżej
85 652 47 17
85 652 18 36
pon. - pt. w godz. 8.00 - 17.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1991

Rejestry

0000087872
050248066
966-09-05-189
2004 roku

Ludzie organizacji

Elżbieta Powichrowska - Dyrektor Etapu Ośrodka Profilaktyki i Terapii
o. Edward Konkol - Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Droga"
Anna Tomulewicz - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
Wojciech Matysek - Dyrektor Administracyjny Stowarzyszenia ”Droga”
240

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Podlskie Porozumienie Pozarządowych Organizaji Socjalnych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
W 2010 roku otrzymaliśmy 495 316,83 zł. z 1%: 1. Środowiskowy Dom Rodzinny "Nasz Dom"- 59 438 zł a) przeznaczyliśmy 252 dzieciom i młodzieży opuszczonej w wieku 1-18 lat oraz 315 rodzinom w kryzysie. 2. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap"-39 625 zł a) przeznaczyliśmy 11902 osobom, które skorzystały z pomocy terapeutycznej, psychologicznej i szkoleń. 3. Centrum Darów -dla wszystkich osób potrzebujących - 59 438 zł a) przeznaczyliśmy na pomoc 7681 osobom, b) podczas mrozów wydaliśmy 80 ton węgla i 300 m 3 drzewa 300 rodzinom, c) powodzianom zakupiliśmy 22 tony paszy za 20800 zł, d) 7681 osobom przeznaczyliśmy pomoc żywnościową 4. Wakacje w Jastarni dla dzieci z ubogich rodzin- 240 228 zł a) przeznaczyliśmy 560 dzieciom z Podlasia b) zakup 560 wyprawek szkolnych c) z zimowego wypoczynku skorzystało 145 dzieci 5. Pomoc Świąteczna Bożonarodzeniowa i Wielkanocna dla najuboższych mieszkańców Białegostoku i okolic- 96 587 zł- przeznaczyliśmy 11386 osobom na pomoc żywnościową i rzeczową, a) zorganizowaliśmy Wigilię Miejską dla ponad 3000 białostoczan, b) na Boże Narodzenie wsparliśmy 5840 osób, c) na Wielkanoc udzieliliśmy pomocy 3841 osobom.
Środki uzyskane za 2010rok - 495 316 83 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel