Błońskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Wzajemnej Pomocy "Kres"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitej abstynencji oraz stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości
2. Uczenie i rozwijanie wśród członków Klubu trzeźwego stylu życia
3. Niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskaniu właściwej pozycji w najbliższym otoczeniu
4. Pomoc członkom Klubu i ich rodzinom w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych
5. Udzielanie pomocy informacyjnej osobom spoza Klubu, mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu
6. Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby nałogu alkoholowego, w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów
7. Profilaktyka i współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz z młodzieżą (Gminna Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przychodnia Odwykowa, Policja, OPS, szkoły, domy kultury).

Prowadzone działania
W

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań

Adres siedziby, kontakt

Błońskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Wzajemnej Pomocy "Kres"
Piłsudskiego 2/4
05-870 Błonie
Polska
Błonie
warszawski zachodni
mazowieckie
jak wyżej
22 731 99 96
codziennie w godz. 17.00 - 20.30
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody na klatce schodowej.
2005

Rejestry

0000226207
140595329
118-20-58-393

Ludzie organizacji

Bogdan Szymański - Prezes
Janina Siarkowska - z-ca Prezesa
Ewa Możdżyńska - Sekretarz
Ewa Pepla - Skarbnik
Adam Kołacz - Członek Zarządu
40

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego