Siedziba

Adres rejestrowy:

Łańcuch Wzajemności
Krekole 32
11-106 Krekole

Gmina: Kiwity

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 512 280 013

faks:

e-mail: sw...@swrw.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000205924

REGON: 17100488000000

NIP: 743-18-45-349

Rok powstania: 2004

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000205924. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Łańcuch Wzajemności, nr konta: 64 2030 0045 1110 0000 0247 1580

Wizytówka

Łańcuch Wzajemności

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2004r. jako Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi z siedzibą w Krekolach. W dniu 22.04.2012r. uchwałą Walnego Zebrania Członków została zatwierdzona nowa nazwa Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności".
"Łańcuch Wzajemności" jest organizacją, która przyjęła na siebie zadania związane ze wspieraniem rozwoju, rozwiązywaniem problemów i niesieniem pomocy osobom, rodzinom i organizacjom w otaczającym nas środowisku, niezależnie czy są to mieszkańcy miasta czy wsi.
Na początku były to działania skierowane tylko do mieszkańców wsi, z czasem jednak, gdy okazało się, że niemal w połowie członkami Stowarzyszenia są mieszkańcy z miast działalność ta znacznie się rozszerzyła.
Członkowie Stowarzyszenia są to osoby mieszkające w różnych miejscowościach kilku Powiatów (lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego, olsztyńskiego i gdańskiego), pracują w różnych zawodach i posiadają różny status materialny, co jest naszą dodatkową siłą, gdyż dzięki temu potrafimy reagować w różnych sytuacjach. Kierownictwo i członkowie organizacji to osoby bardzo zaangażowane w rozwój i funkcjonowanie Stowarzyszenia. Cechują się konsekwencją w działaniu. Posiadają umiejętności animatorów i liderów w pracy w społeczności wiejskiej. Angażują się we własny rozwój, z korzyścią dla działań Stowarzyszenia, co potwierdzają wyróżnienia oraz liczne certyfikaty.
Poprzez internet, biuro, stworzenie terenu przyjaznego wszystkim mieszkańcom, spotkania, organizację imprez kulturalnych, realizację projektów, pośrednictwa finansowego dla osób potrzebujących i wielu innych działań Stowarzyszenie realizuje zadania związane ze wspieraniem rozwoju, rozwiązywaniem problemów i niesieniem pomocy osobom, rodzinom i organizacjom w otaczającym nas środowisku.
Jesteśmy organizacją, która aktywnie działa przez cały rok i tak jest od początku naszej działalności. Działamy zarówno na wsi jak i w miastach. Można nawet powiedzieć, że podobnie jak Kościół Parafialny w Krekolach i rzeka Suszyca, która właśnie w Krekolach rozpoczyna swój bieg i jest prawym dopływem rzeki Łyny, naszą bezpośrednią działalnością łączymy granice 2 gmin (Kiwit i Bartoszyc), 2 powiatów (lidzbarskiego i bartoszyckiego) i 2 krain (Warmii i Mazur).
Działania nasze skierowane są bezpośrednio do:
- Członków Stowarzyszenia,
- osób, uczestniczących w prowadzonych działaniach,
- poprzez Członków Stowarzyszenia - do podopiecznych zgłaszanych i rekomendowanych przez Członków Stowarzyszenia,
a pośrednio do całej lokalnej społeczności i wszystkich chętnych chcących skorzystać lub zaangażować się w nasze działania.
Od 2004r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
W 2005 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie otrzymywania nawiązek na cele statutowe. Działanie to było realizowane do końca 2014r.
Od 01.12.2008r. Stowarzyszenie jest członkiem Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego "HEROLD" a od 20.09.2010r. członkiem Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "FOSa".
Stowarzyszenie jest również członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego i Powiatu Bartoszyckiego.
Od 08.11.2010r. w Stowarzyszeniu wykonywana jest kara ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych.
Od roku 2010 do 2014 Stowarzyszenie aktywnie współdziałało z Bankiem Żywności w Olsztynie w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej" oraz w ramach Karty Współdziałania. Aktualnie z powodów zmian interpretacji przepisów ustawy o pomocy społecznej i niewystarczających własnych środków na ten cel działalność ta jest zawieszona.
W dniu 10.09.2010r. w Stowarzyszeniu powstał "SuperSeniorClub", a od 24.05.2011 Stowarzyszenie jest członkiem Sieci na Rzecz Seniorów Warmii i Mazur.
W dniu 21.03.2015r. w Stowarzyszeniu powstał Klub LOP i w tym samym dniu Stowarzyszenie przystąpiło do Ligi Ochrony Przyrody, Oddział w Olsztynie.
Od 01.05.2015r. należymy do Klubu Polskiej Akcji Humanitarnej SOS.
W 2015r. Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie statutowej nieodpłatnej działalności w zakresie pośrednictwa finansowego poprzez obsługę płatności dla osób wspieranych przez Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie skupia aktywnych mieszkańców zarówno z miast jak i wsi. Współpracuje z grupą stałych wolontariuszy i partnerów. Stale podnosi kwalifikacje swoich członków. Dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowo - sprzętowym i pozyskuje finanse na swą działalność z różnych źródeł: dotacje, wpłaty z 1%, darowizny, składki członkowskie, działalność i praca własna członków i wolontariuszy, bez działalności gospodarczej.
Podejmowane działania są poprzedzane planowaniem, odpowiednio dokumentowane oraz oceniane pod względem ich przydatności i sposobu realizacji.
Stowarzyszenie realizuje inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności i otaczającego nas środowiska, dba o dziedzictwo kulturowe, promocję produktów lokalnych i walorów krajoznawczych oraz aktywizację społeczności lokalnej. Organizowany przez Stowarzyszenie "Festiwal Piosenki Amatorskiej" jest rozpoznawalny i ma silną markę. "Krekolandia" jest w trakcie stałego doposażania i stanowi miejsce/zaplecze integracji i aktywności mieszkańców.
Stowarzyszenie ma pozytywny wizerunek w społeczności oraz wśród lokalnych instytucji i organizacji. Promuje swe działania w oparciu o stronę internetową i współpracę z mediami.
Stowarzyszenie w ramach współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi krajowymi oraz z Litwy, Niemiec i Holandii realizuje projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotychczas zrealizowano 88 projektów, w których jednym z głównych celów jest integracja mieszkańców powiatu lidzbarskiego i bartoszyckiego oraz organizacji partnerskich krajowych i międzynarodowych.
W ramach współpracy podopieczni stowarzyszenia uczestniczą we wzajemnych wizytach i wymianach mających na celu poznawanie kultury naszego kraju i krajów partnerskich oraz doskonalą umiejętności językowe.
Stowarzyszenie działa w zakresie wolontariatu krajowego i międzynarodowego w ramach, których zostało zawartych do końca 2015r. 124 umów wolontariackich. Do szczególnych należy wolontariat studenta z Tunezji w 2010r. oraz w 2013r. Wolontariusza Długoterminowego p. Jana z Małopolski. Aktualnie budynek "Krekolandii" przystosowywany jest do zakwaterowania w nim innych wolontariuszy.

W ROKU 2015:
- odbyło się 2 Walne Zebrania Członków (17.05 i 13.09) w czasie których podjęto 17 uchwał,
- odbyło się 31 posiedzeń Zarządu, w czasie których podjęto 62 uchwały,
- z ewidencji Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia zostały wykreślone 3 osoby,
- przybyło 16 nowych Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia (na koniec roku 2015 jest 41 Członków Zwyczajnych, 13 Członków Wspierających, 7 Członków Honorowych oraz 7 Partnerów),
- Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia zostali: 1) Fundacja "OPIEKUN" z siedzibą w Bartnikach 22, w Gminie Kiwity, 2) IPD "BARTMAN" Anna NARKOWICZ z Bartoszyc, 3) p. Wanda i Marek z Lidzbarka Warmińskiego, 4) p. Gerard z Lidzbarka Warmińskiego,
- w lokalnych mediach oraz na Litwie (2) i w Niemczech (1) ukazało się ogółem 21 artykułów i 3 audycje radiowe w Radiu Olsztyn,
- w dniu 16.09.2015r. pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odbyła się Gala Konkursu "Godni Naśladowania", w czasie której nasze Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie i nagrodę finansową w kwocie 1.000,00 zł oraz nagrodę specjalną Radia Olsztyn w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za projekt "Krekolandia",
- w dniu 07.12.2015r. z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Stowarzyszenie “Łańcuch Wzajemności” jako Grupa Wolontariuszy zostało laureatem w konkursie "Barwy Wolontariatu" (ŁW-44/740) oraz zostało nominowane do konkursu ogólnopolskiego,
- w dniu 17.11.2015 (ŁW-47/280) do Gminy Kiwity został złożony wniosek o podjęcie działań do sprzedaży Stowarzyszeniu w drodze bezprzetargowej działki nr 80/1-3 wraz z budynkiem remizy ("Krekolandii") o powierzchni użytkowej 55mkw. Wniosek został przedstawiony na posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy w dniu 25.11.2015r., które negatywnie zaopiniowały sprzedaż działek wraz z budynkiem remizy (ŁW-44/741). Wniosek nie był poddany pod dyskusję w czasie Sesji Rady Gminy,
- dokumentację księgową, zatrudnienie i rozliczanie podatków Stowarzyszenia na podstawie umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych z dnia 16.09.2004r. i aneksu do umowy z dnia 2.01.2014r. prowadzi Biuro Rachunkowe Olga PAKULSKA w Lidzbarku Warmińskim,
- od 08.11.2010r. na podstawie decyzji Rady Gminy Kiwity w Stowarzyszeniu organizowana jest i wykonywana praca społecznie użyteczna dla osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim,
- w 2015 roku Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie statutowej nieodpłatnej działalności w zakresie pośrednictwa finansowego poprzez obsługę płatności dla osób wspieranych przez Stowarzyszenie,
- podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna i wolontariat Członków Stowarzyszenia,
- Stowarzyszenie wspiera działalność klubów działających w Stowarzyszeniu, których celem jest integracja społeczności lokalnej: "SuperSeniorClub", "Krekolak" "Liga Ochrony Przyrody" i zespołów tanecznych "Malwa" oraz "BLASK Reaktywacja",
- bieżące informacje o działaniach Stowarzyszenia zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.swrw.pl oraz www.facebook.com/swrw.krekole

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 41

Zarząd

Jan Powierża
wiceprezes

Wanda Powierża
skarbnik

Grażyna Przytuła
sekretarz

Mariola Jagiełło
wiceprezes

Ryszard Przytuła
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy