Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"
3 Maja 11
41-200 Sosnowiec

Gmina: Sosnowiec

Powiat: Sosnowiec

Województwo: śląskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody na pierwsze piętro

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 32 266 16 72

faks: 32 266 16 72

e-mail: biu...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000092308

REGON: 27781529100000

NIP: 644-30-93-989

Rok powstania: 2002

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest kobiecą organizacją pozarządową typu non-profit.

Naszą misją jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet, promowanie uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia.
W naszych codziennych działaniach i projektach dążymy do realizacji wizji świata, w którym wszyscy ludzie mogą żyć wolni od dyskryminacji ze względu na płeć i w pełni realizować swój wewnętrzny potencjał.

Nasze działania dotyczą:
- wszechstronnej edukacji i rozwoju kobiet;
- upowszechniania i ochrony praw kobiet;
- promowania równych szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia;
- przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci;
- zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym;
- promocji i ochrony zdrowia kobiet, w szczególności zdrowia reprodukcyjnego;
- ograniczania bezrobocia poprzez aktywizację społeczną, w tym wspieranie wolontariatu oraz integrację i reintegrację zawodową osób bezrobotnych;
- zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, status społeczny, pochodzenie, wybór modelu życia i orientację seksualną;
- rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie postaw prospołecznych;
- promowania kultury zaangażowanej społecznie;
- wspomagania szkoleniowo-informacyjnego dla lokalnych organizacji pozarządowych;
- inicjowania trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Realizujemy nasze cele poprzez:
- kampanie informacyjno-edukacyjne, prezentowanie stanowiska w mediach, lobbowanie;
- publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.);
- prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych;
- realizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania kobiet działalnością społeczną;
- organizowanie konferencji, seminariów, marszów, happeningów, festiwali;
- prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z realizacja celów statutowych;
- organizowanie imprez kulturalnych;
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, krajowymi i międzynarodowymi sieciami organizacji;
- współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej.


Active Women Association

Active Women Association is a non-governmental women organization that acts for gender equality and empowerment of women in Poland.

It was formed in 2002 by Halina Sobańska to promote women’s participation in the social, professional and political life, introduce the idea of self-development and education among women and take actions towards ending violence against women and girls.

Active Women Association is also involved in non-formal education to create awareness of violence against women and women’s rights, and does advocacy on legal reform in particular policies and laws that discriminate against women. Through advocacy we apply our understanding and analysis of the issues affecting women as a call for improving our social, legal, political, economic and cultural status. To accomplish this, we need to balance and integrate our day-to-day service delivery work with our role as advocates and activists. Providing services to individual women deepens our collective understanding of the needs and concerns in our community. Our organization is dedicated to women’s empowerment, self-development, equality, reproductive health, and non-violence
Fields of activity with examples:

1. Empowerment: refers to the equitable representation of women in decision-making structures, both formal and informal, and their voice in the formulation of policies affecting their societies.

- self-development is taking personal responsibility for one’s own learning and development through a process of assessment, reflection, and taking action e.g.:

“The PROGRESSteron - Festival of self-development for women”(March 2006, March 2007, March 2008), which aim was to encourage women to meet a variety of methods and workshops of self-development.
Fenix- wzmocnienie krajowej gospodarki spolecznej" -projekt finansowany ze środków IW EQUAL
“Working mum = still loving mum” (June 2009 - December 2009). The project was dedicated to women who tried to come back on the labour market after maternity leave.
“Arte Marocco” - women expedition to Marocco (June 2010), that empowers women what gives them feeling of safety and courage in the Global World.

Women’s election - project is referred to women candidates, to increase female participation in the decision making processes. Training in public speaking, image creation, campaign management, gender and motivation.

- self-defence, e.g.:

Wen-Do Women’s Self-Defense (March 2009). These courses are based on a variety of martial arts techniques which accommodate women’s and girls’ size and strength differences. Basic courses also cover avoidance and verbal self-defense strategies.

The Eyes Wide Open (July-October 2007). The main aim was to act against violence against women and girls by making the feeling of safety stronger, promoting against-violence attitudes and self-assertive behaviors.

2. Raising awareness, refers to alerting the general public that a certain issue exists and should be approached the way the group desires in this case women e.g.:

Family Laws Information Centre (since 2005) - unpaid psychological counseling and chamber practice for families.
Information Campaign against The Cervical Cancer (October - December 2007).The project emphasized the importance of cervical cancer detection, treatment and, especially, prevention.

3. Advocacy includes many activities that our organization undertakes including media campaigns, public speaking connected with women work. Lobbying is a form of advocacy where a direct approach is made to legislators on a women’s issue which plays a significant
role in modern politics. e.g.:

Silesian Pre-Election Women Coalition, which aim is to involve more women into politics, educate women candidates and introduce parity system on party candidate lists before local elections in 2010.

If you are interested, please find attached the reports on Active Women Association’s activity on our website www.aktywnekobiety.org.pl.
2010-2012 - Let’s make politics famae- projekt międzyanrodowy realizowany z Finlandia, Grecją i Czechami- budowanie sieci.Program Grundtwig " Uczenie się przez całe życie
2012- 2013 Wolontariat Eurfopejski
2012- Empowerment Kobiet po 50 roku życia w polityce -projekt międzynarodowy finnasowany przez Program Warsztaty Grundtwiga

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- film
- taniec
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 30

Zarząd

Dorota Zasowska
członkini Zarządu

Monika Sobańska
wiceprezeska

Halina Sobańska
prezeska

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy