Siedziba

Adres rejestrowy:

Pomorska Fundacja "Słonecznik" w likwidacji
Sambora 4
83-330 Żukowo

Gmina: Żukowo

Powiat: kartuski

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 58 685 87 16

faks: 58 685 87 16

e-mail: pom...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja (jednostka w stanie likwidacji)

KRS: 0000197813

REGON: 19302887900000

NIP: 957-08-90-113

Rok powstania: 2004

Wizytówka

Pomorska Fundacja "Słonecznik" w likwidacji

Motto Pomorskiej Fundacji "Słonecznik":

"TRAKTOWAĆ NIEMOŻLIWE TAK, JAKBY BYŁO MOŻLIWYM"

Naszą misją jest sprawiać radość dzieciom, pomagać dorosłym, a o starszych nie zapominać!

Statutowym celem działań Fundacji jest wspieranie działań społecznie i gospodarczo użytecznych w dziedzinach ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, opieki i pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

Prowadzone działania:
organizowanie i wdrażanie projektów promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej społeczeństwa na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
wspieranie rozwoju i stymulowanie badań naukowych oraz prac o charakterze wdrożeniowym
uczestniczenie w międzynarodowych i krajowych programach i projektach zgodnych z celami Fundacji
aktywne pozyskiwanie środków wsparcia z funduszy pomocowych krajowych, Unii Europejskiej i innych krajów
wspieranie działań dla wyrównania szans grup defaworyzowanych społecznie
wspieranie inicjatyw oraz czynny udział w programach rozwoju demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej
organizowanie i finansowanie programów naukowo badawczych, konferencji i seminariów, sympozjów krajowych i międzynarodowych oraz spotkań środowiskowych z uwzględnieniem działalności samorządowej
promocję zachowań i działań pro-ekologicznych
prowadzenie działalności dydaktyczno-oświatowej i profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych, przedszkolach, szkolnych i pozaszkolnych
wszechstronną współpracę krajową i międzynarodową z jednostkami służby zdrowia, uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi, firmami prywatnymi, samorządami gospodarczymi, zawodowymi i terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i społecznymi a także osobami fizycznymi objętymi celami Fundacji.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy