Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
Józefa Chełmońskiego 1D/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

Gmina: Ostrów Wielkopolski

Powiat: ostrowski

Województwo: wielkopolskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Biuro obsługi Beneficjentów Fundacji "Nadzieja" , dostępne dla osób niepełnosprawnych znajduje się w Poznaniu przy Os. Powstańców Warszawy 5L.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 601 147 413, 792 246 466

faks:

e-mail: fun...@gmail.com, fun...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, skr. poczt. 082 , 63-400 Ostrów Wielkopolski 1

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000198280

REGON: 25162004700000

NIP: 622-25-66-863

Rok powstania: 2004

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000198280. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

Terenem działania Fundacji "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych jest obszar całego kraju, a podopiecznymi Fundacji osoby niepełnosprawne zamieszkujące różne strefy Polski. W większości w małych miasteczkach i wsiach. Z tego też względu celem Fundacji jest integracja i aktywność grupy społecznej na rzecz, której działa. W swojej pracy koncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu tych osób poprzez działania z zakresu z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku, w tym organizację uczestnictwa
beneficjentów fundacji w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce. Już od dekady Fundacja kontynuuje program sumarycznej rehabilitacji pourazowej mającej na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne życie. Co za tym pociąga - ograniczenie liczby osób niepełnosprawnych całkowicie biernych, zależnych od opiekunów lub opieki instytucjonalnej.
Dzięki pełnemu zaangażowaniu i intensywnej działalności Postanowieniem z dnia 08 marca 2005 roku Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , w sprawie sygn. akt: PO.XXII NS-REJ.KRS/573/5/970 uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
Fundacja “Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, w ramach swojej działalności w zakresie pomocy społecznej, przeważającą część zgromadzonych środków przeznacza na dofinansowanie środków pomocowych dla swoich podopiecznych, a więc związane z przeprowadzeniem operacji, zabiegów, leczenia, rehabilitacji, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym, zaleconych przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, rehabilitant itp.).
Co ma m.in. za zadanie:
- poprawę dotychczasowej sprawności osób niepełnosprawnych, zwiększenie umiejętności ruchowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
- redukcję odczuwanego poziomu lęku i niepewności w samodzielnym i niezależnym funkcjonowaniu w życiu codziennym,
- usprawnienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,
- pomoc w nauce i rozwoju samodzielności życiowej,
- likwidację barier uniemożliwiających normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
- przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej oraz umożliwienie stopniowego wkraczania Beneficjentów ostatecznych, w aktywne życie swoich społeczności lokalnych.
Poza tym działalność Fundacji “Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych opiewa w szczególności na:
1. kontynuacji akcji informacyjnej o działaniach Fundacji i możliwościach uzyskania pomocy ze strony Fundacji;
2. inicjowaniu współpracy na rzecz pożytku publicznego, w sferze realizacji zadań statutowych Fundacji, z właściwymi organami władzy, ośrodkami, organizacjami czy instytucjami, zmierzającej do zwielokrotnienia efektów swojej pracy;
3. aplikowania o środki finansowe w formie dotacji na działalność statutową Fundacji, jak i indywidualne potrzeby swoich podopiecznych;
4. szukaniu darczyńców i sponsorów;
5. przyjmowania, rozpatrywania i realizacji podań, próśb i wniosków od osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz członków ich rodzin;
6. odwiedzania chorych w wyniku wypadku drogowego;
7. etycznego przeprowadzania wywiadów w kontekście okoliczności mających na celu rozpoznanie położenia społecznego i warunków egzystencji osób starających się o wsparcie finansowe;
8. stosowania stałego kontaktu z podopiecznymi Fundacji celem świadomości i orientacji o bieżącej sytuacji co do potrzeb i stanu zdrowia chorego oraz służenia mu w zakresie zadań statutowych Fundacji bezpośrednim wsparciem;
9. działania mające na celu odzyskania przez ofiary i ich rodziny równowagi wewnętrznej poprzez wsparcie psychiczne;
10. prowadzenia konsultacji, doradztwa i pomocy w zakresie zgromadzenia niezbędnych dokumentów w sprawach formalno-urzędowych z tego tytułu;
11. współpracy z wolontariuszami na poziomie społecznie odpowiedzialnych działań na rzez pożytku publicznego oraz w ramach działalności statutowej Fundacji “Nadzieja”;
12. czynnym tworzeniu tzw. "siatki wolontarystycznej włączając swoich podopiecznych w działalność społeczną Fundacji, polegającą na budowie systemów i struktur związanych z wzajemną pomocą. Kształtowania u tych osób, postaw odpowiedzialności, empatii i otwartości poprzez zachęcanie ich do podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań w tym realizowanie programów autorskich, służącym społecznością w których żyją;
13. organizacji różnych imprez w celu pozyskania funduszy;
14. organizacji w ramach programu „ Rehabilitacja i rozwój psychofizyczny poprzez wypoczynek, turystykę i rekreację”, cyklicznych, grupowych wyjazdów osób niepełnosprawnych w wyniku wypadków komunikacyjnych wraz z opiekunami na 14-to dniowe turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne;
15. kontynuacji podjętych w latach ubiegłym, programów pomocowych.


"Hope" Foundation For Road Accident Victims

"The Foundation operates in Poland, as well as abroad, in accordance with the received permissions and the current legal regulations."

Foundation offers help to victims of road accidents, for whom the resulting disability is a shock that transforms their whole lives. Deteriorating health brings about a feeling of threat and helplessness.

Such feelings are a result of a strong trauma, breakdown and despair connected with becoming disabled. It is hard for victims of accidents to come to terms with the loss of social roles that they have played so far. Such people are afraid that they will never be able to work again and that their future and the future of thier family is endangered.

These fears often manifest themselves in an unwillingness to continue with their treatment.

Becoming disabled so suddenly means that for these people lack of understanding and indefference shown by others are much more difficult to cope with. They are also much more afraid of being rejected which makes it more difficult for them to adapt to the society. Furthermore, the disabled who feel abandoned also find it difficult to live their daily life. However, despite their disability, after a shorter or longer period of adaptation, they start to feel a need to enter into normal relationships with others.

The strategy of the Foundation includes counteracting social exclusion. To achieve this goal we act in such fields of life as health care, culture and leisure. We also strive to help by encouraging full participation in public, social, cultural and artistic life as well as by arousing interest of the disabled in sports, recreation and tourism. Our aim is social and professional rehabilitation of those peole as well as recuperation and health spa treatment to help them regain the lost immunity.

We seek to improve psychological and physical ability of the people we care for, develop their social abilities, improve their self-reliance and help by stimulating and developing their interests. We believe that the disabled have a right to live independent and active lifes and that they have the same rights and duties as the rest of the society. We strive to assimilate those people into the social life and abolish all the psychological, social and physical barriers that put them at a disadvantage. The main goal of the program is to stimulate the disabled to live active lifes, to improve their psychomotor skills, to bring about social development and to abolish barriers, thus creating disabled friendly environment. All these actions are aimed at facilitating independent and active life for the victims of road accidents. Ultimately,we seek to diminish the number of the disabled who lead passive lifes dependent on caretakers and institutions.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Aleksandra Kieres
Prezes Zarządu Fundacji

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy