Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "AMICUS"
Piłsudskiego 8
42-700 Lubliniec

Gmina: Lubliniec

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 34 351 19 98

faks: 34 351 19 98

e-mail: ami...@sds.lubliniec.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000068484

REGON: 15197230600000

NIP: 575-17-36-098

Rok powstania: 1999

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000068484. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie "AMICUS", nr konta: 05 2030 0045 1110 0000 0265 3450

Wizytówka

Stowarzyszenie "AMICUS"

Cele Stowarzyszenia:
Celem Stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lublińca i regionu śląskiego, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działania pomocowe, edukacyjne, oświatowe i w obszarze kultury, służące kształtowaniu aktywnych postaw obywateli wobec problemów społecznych, dotyczących poprawy jakości życia oraz związanych z wypełnianiem obowiązków i honorowaniem spraw obywatelskich.

Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe kierując się zasadami równoprawności, szacunku i tolerancji.

Działania statutowe Stowarzyszenia dotyczą:
a) wspierania rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych, działania na rzecz tworzenia trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych.
b) organizowania pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem osób upośledzonych umysłowo i zaburzonych psychicznie.
c) wspierania rozwoju inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć wspólnotowych.
d) kreowania postaw obywatelskich i prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwdziałających wykluczeniu i patologiom społecznym oraz promujących integrację.
e) przeciwdziałania zjawisku ignorowania problemów społecznych w oparciu o stereotypy i uprzedzenia, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet i dzieci oraz grup dyskryminowanych ze względu na status społeczny, pochodzenie czy wybór modelu życia.
f) inicjowania i realizacji programów przyczyniających się do ograniczania bezrobocia poprzez aktywizację społeczną, w tym wspieranie wolontariatu oraz integrację i reintegrację zawodową osób bezrobotnych.
g) inicjowania i realizacji programów na rzecz godnego życia, samodzielności życiowej, rozwoju oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym wspierania współpracy na rzecz kompleksowego rozwiązywania problemów tych środowisk.
h) inicjowania i realizacji programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych, a także organizowanie wypoczynku, wycieczek, obozów dla dzieci i młodzieży.
i) współpracy regionalnej, międzyregionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym ze środowiskami polonijnymi w realizacji w/w celów.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 25

Zarząd

Bożena Syguda
wiceprezes

Aleksandra Bugajska
prezes

Adam Żółtek
skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy