Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Dla Dobra Publicznego
Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Gmina: Kędzierzyn-Koźle

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 77 483 40 53, 77 481 03 00

faks: 77 483 40 53

e-mail: sek...@fddp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000117674

REGON: 53231964600000

NIP: 749-19-21-284

Rok powstania: 2002

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Dla Dobra Publicznego

Fundacja Dla Dobra Publicznego (FDDP) została ustanowiona w lipcu 2001 r. Rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej uzyskała Fundacja w czerwcu 2002r.

Misją FDDP jest przeciwdziałanie bezrobociu, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozpowszechnianie nauki i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promowanie kreatywnych, przedsiębiorczych, opartych na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu postaw wśród mieszkańców regionu.

Fundacja Dla Dobra Publicznego realizuje swoje cele statutowe, koncentrując działania równolegle w następujących zakresach:
- aktywizacji zawodowej i integracji społecznej,
- inicjowania i organizowania przedsięwzięć wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie,
- inicjowania i wspierania działań zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego,
- świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, w szczególności dla osób pozostających bez pracy, także dla uczniów i absolwentów szkół, studentów oraz prowadzących bądź zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą, jak również dla osób podejmujących inicjatywy obywatelskie,
- prowadzi szkoły średnie i policealne, dostosowując ich ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

ROZWÓJ LOKALNY
- lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy