Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"
Lelechowska 5
02-351 Warszawa
dzielnica: Ochota

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Siedziba na parterze, podjazd i szerokie drzwi.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 823 82 32

faks: 22 823 82 32

e-mail: cen...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000175359

REGON: 01557797200000

NIP: 526-27-25-824

Rok powstania: 2003

Organizacja pożytku publicznego od 2006 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000175359. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie oraz popieranie i finansowanie inicjatyw społecznych i ekonomicznych zmierzających do przeciwdziałania marginalizacji społecznej oraz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w społeczności lokalnej, podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej, upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i sztuki, edukacja, oświata i wychowanie oraz integracja społeczna - w szczególności:
- osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych,
- rodzin dysfunkcyjnych,
- osób niepełnosprawnych,
- dzieci i młodzieży,
- osób starszych,
- osób nieporadnych życiowo.

Realizowane projekty:

Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich Ostoja
Program skierowany jest w szczególności do osób uzależnionych i ich rodzin w okresie zdrowienia. Znaczna grupa spośród nich to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu szkód, jakie alkohol spowodował w ich życiu, a także w życiu osób im najbliższych problemy zdrowotne, finansowe, zawodowe, rodzinne, oraz natury psychologicznej i duchowej. Po wieloletnim trwaniu w nałogu i zakończeniu terapii muszą zmierzyć się z otaczającą ich rzeczywistością i podejmą trud zrekonstruowania swojego życia. Z uwagi na różnorodność i głębokość występujących deficytów, proces rehabilitacji i readaptacji społecznej powinien obejmować wszystkie obszary ich funkcjonowania.

Klub Młodzieżowy JAKUB
Program skierowany jest do dzieci w okresie dorastania w wieku 11-17 lat, mieszkających na Ochocie, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Klub "Jakub" zapewnia uczestnikom różnorodne i atrakcyjne formy zagospodarowania czasu wolnego, jak również umożliwia uzyskanie specjalistycznej pomocy i wsparcia w zakresie występujących problemów wynikających z dysfunkcji bądź deficytów środowiska rodzinnego. Specjalnie przygotowany program wspiera rozwój osobisty młodych ludzi, rozwija i kształtuje ich osobowości, dostarcza pozytywnych wzorców i formuje system wartości. Zajęcia w klubie chronią młodych ludzi przed podejmowaniem ryzykownych zachowań oraz dostarczają umiejętności i wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień i prowadzenia zdrowego stylu życia.

Gazeta Ruchu Abstynenckiego GRA
Gazeta Ruchu Abstynenckiego GRA adresowana jest do mieszkańców Warszawy, w tym do: środowisk abstynenckich, pacjentów poradni i oddziałów odwykowych, pacjentów innych przychodni, klientów Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Dzielnicowych Zespołów Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na łamach gazety przedstawiana jest problematyka z dziedziny uzależnień i rehabilitacji osób uzależnionych, zagadnienia związane ze współuzależnieniem, DDA i przemocą. Prezentowane są przykłady z działalności klubów abstynenckich, promowany jest wolontariat. Gazeta promuje też kampanie społeczne i trzeźwościowe, zachęca do pracy nad rozwojem osobistym. Pełni role informacyjną zamieszczając adresy poradni i szpitali, adresy stołecznych klubów abstynenckich, recenzje literatury przydatnej w procesie trzeźwienia i rozwoju osobistego. Ważną stała rubryką są "Tematy warszawskie" promujące ludzi związanych z Warszawą, przybliżające historie stolicy, promujące zabytki.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 15

Zarząd

Marek Tadeusz Nowicki
prezes

Jacek Kodym
zastępca prezesa

Karolina Żarczyńska
zastępca prezesa

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy