Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty "Barka"
Chudobczyce 27
64-423 Chudobczyce

Gmina: Kwilcz

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 61 293 50 04

faks: 61 881 16 80

e-mail: siw...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000173220

REGON: 63452306900000

NIP: 595-14-01-362

Rok powstania: 2003

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty "Barka"

Misja
Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest, szeroko pojęta działalność prowadząca do integracji i reintegracji ze społeczeństwem osób wykluczonych w warunkach gospodarki rynkowej:
- Niesienie pomocy osobom i rodzinom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych.
- Animowanie społeczności lokalnej wokół problemów wykluczenia społecznego, bezdomności w tym długotrwałego bezrobocia.
- Upowszechnianie działań wspomagających rozwój animacji społeczeństwa obywatelskiego.
- Działanie na rzecz rozwoju kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji.
- Uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
- Wdrażanie i kreowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
- Aktywny udział w tworzeniu tradycyjnych, a przede wszystkim nowych form zatrudnienia, oraz nowych podmiotów gospodarczych tj. spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw i przedsięwzięć wspieranych, innych przedsiębiorstw społecznych w tzn. "trzecim sektorze".

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- Pozyskiwanie funduszy do realizacji celów statutowych.
- Gromadzenie i upowszechnienie informacji z zakresu problemów wykluczenia społecznego, bezdomności, przeciwdziałania bezrobociu.
- Współpracę z organizacjami o podobnych celach.
- Współpracę z władzami samorządowymi.
- Współpracę ze społecznością lokalną.
- Organizowanie wypoczynku i zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
- Udostępnianie bazy jaką dysponuje Stowarzyszenie, w szerokim zakresie.
- Organizowanie szkoleń z zakresu animacji społecznej i obywatelskiej w tym udostępnianie zasobów informacyjnych najsłabszym kręgom społecznym.
- Organizowanie imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym.
Podejmowanie wielorakich czynności zmierzających do realizacji celów statusowych.

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka w Chudobczycach prowadzi Dom Wspólnoty Barka, w którym przebywa obecnie 45 osób.
Istotę zadania stanowi wsparcie osób bezdomnych mieszkających we wspólnocie hostelowej w ich reintegracji społeczno-zawodowej poprzez działania osłonowe i profilaktyczne.

Działania osłonowe polegają na zapewnieniu osobom godnych warunków życia poprzez włączenie ich we Wspólnotę hostelową i zapewnienie całodobowego wsparcia w postaci schronienia, odzieży, środków czystości, wyżywienia, lekarstw. W ramach działań osłonowych osobom bezdomnym udzielane będzie tez wsparcie w postaci pomocy w wyrobieniu niezbędnych dokumentów, pozyskania świadczeń opieki społecznej, pomoc prawna, podjęcie prób nawiązania kontaktu z rodziną a w konsekwencji prób powrotu do rodziny. Działania aktywizacyjne polegają na wspieraniu aktywności osób będących członkami wspólnoty w ich działaniach na rzecz wychodzenia z bezdomności.

Wsparcie to realizowane jest poprzez:
- sporządzenie z osobami bezdomnymi Indywidualnego Planu Wychodzenia z Bezdomności
- udostępnienie wsparcia terapeutycznego
- umożliwienie udziału w grupie wsparcia dla osób bezdomnych
- zajęcia motywujące do podjęcia aktywności zawodowej, czy to w Centrum Integracji Społecznej, czy też poprzez podjęcie zatrudnienia subsydiowanego, bądź zatrudnienia na wolnym rynku pracy
- umożliwienie spędzania wolnego czasu w sposób alternatywny do dotychczasowego - uruchomienie świetlicy dla członków Wspólnoty, w której będą się oni mogli spotkać, wspólnie omawiać swoje problemy jak również wspólnie spędzić wolny czas.
- Zapewnienie członkom wspólnoty dostępu do Internetu, co pozwoli im na bieżąco poszukiwać i weryfikować oferty pracy.
- Organizowanie warsztatów z zakresu ekonomi społecznej.

Prowadzone działania
Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest, szeroko pojęta działalność prowadząca do integracji i reintegracji ze społeczeństwem osób wykluczonych w warunkach gospodarki rynkowej:
- Niesienie pomocy osobom i rodzinom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych.
- Animowanie społeczności lokalnej wokół problemów wykluczenia społecznego, bezdomności w tym długotrwałego bezrobocia.
- Upowszechnianie działań wspomagających rozwój animacji społeczeństwa obywatelskiego.
- Działanie na rzecz rozwoju kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji.
- Uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
- Wdrażanie i kreowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
- Aktywny udział w tworzeniu tradycyjnych, a przede wszystkim nowych form zatrudnienia, oraz nowych podmiotów gospodarczych tj. spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw i przedsięwzięć wspieranych, innych przedsiębiorstw społecznych w tzn. "trzecim sektorze".

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy