Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja SIC!
Nadolnik 17a
61-012 Poznań

Gmina: Poznań

Powiat: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 61 852 16 43

faks: 61 671 16 61

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000142299

REGON: 63446983200000

NIP: 778-14-08-000

Rok powstania: 2001

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja SIC!

Cele statutowe:
Celem Fundacji jest tworzenie nowoczesnej, lokalnej infrastruktury społecznej - wspierającej trwałe metody zwalczania problemów socjalnych oraz demokratyczne formy aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i stałą poprawę jakości życia.

Cele Fundacji realizowane są poprzez stymulowanie i przyczynianie się do procesu modernizacji i rozwoju lokalnej polityki społecznej, pracy socjalnej oraz uczestnictwa obywateli w życiu społecznym, a w szczególności poprzez:
- pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalność charytatywną;
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalność na rzecz mniejszości narodowych;
- ochronę i promocję zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
- kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
- działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
- upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocję i organizację wolontariatu;
- działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy