Siedziba

Adres rejestrowy:

Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność"
22 Lipca 58
32-540 Trzebinia

Gmina: Trzebinia

Powiat: chrzanowski

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 783 296 304

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000012790

REGON: 35769642700000

NIP: 628-19-95-264

Rok powstania: 2000

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000012790. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność", nr konta: 47 1050 1722 1000 0090 3005 1719

Wizytówka

Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność"

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, obejmującej w szczególności zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
25) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
26) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, obejmującą następujące zadania:
1. Działalność charytatywna na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
2. Działalność charytatywna na rzecz pomocy osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym.
3. Działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
4. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
5. Ratowanie zabytkowej budowli Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.
6. Wspieranie i promowanie miejscowych artystów.
7. Organizowanie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodnicze regionu.
8. Przyznawanie wyróżnień „Adiunge Optimis”.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- film
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka
- prawa konsumentów

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 22

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy