Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie"
Szkolna 3
42-262 Poczesna

Gmina: Poczesna

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 34 325 77 90

faks: 34 325 77 91

e-mail: ufn...@poczta.fm kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000077123

REGON: 15152563600000

NIP: 573-23-92-172

Rok powstania: 1999

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie"

Prowadzone działania:
1) Opieka i usługi medyczne nad porzuconymi noworodkami w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym.
Zapewniamy całodobową opiekę dzieciom od momentu ich porzucenia przez matki do momentu uregulowania ich sytuacji prawnej. Przyjmowane są noworodki pozostawione przez matki w oddziałach położniczo - noworodkowych oraz wszystkie inne dzieci porzucone np. przez matki młodociane, dzieci z rodzin patologicznych itp. z zamiarem przekazania ich do adopcji.
Powołując IOP możemy zapobiec tragicznym przypadkom dzieciobójstwa czy wyrzucaniu noworodków na śmietnik.
Przeciętny czas pobytu dziecka w placówce trwa około siedmiu tygodni. IOP współpracuje z oddziałami położniczymi i noworodkowymi, Ośrodkami Adopcyjno - Opiekuńczymi oraz Domami Samotnej Matki i placówkami Opieki Społecznej z terenu województwa śląskiego.
W czasie pobytu w oddziale tworzymy odpowiednie standardy opieki przez:
- tworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju zapewniając całodobową opiekę: właściwe warunki socjalne i opiekuńcze (eliminowanie objawów choroby sierocej),
- zapewnienie opieki medycznej i wczesnej diagnozy - stanu zdrowia dziecka,
- umożliwienie dzieciom oczekującym na adopcję kontaktu z ich przyszłymi rodzicami adopcyjnymi,
- umożliwienie i pomoc rodzicom adopcyjnym w fizycznym i psychicznym kontakcie
z dzieckiem - praktyczna wiedza na temat pielęgnacji i opieki nad niemowlakiem - możliwość przebywania z dzieckiem całą dobę.

Do chwili obecnej 180 dzieciaków znalazło za naszym pośrednictwem, oraz Ośrodków Adopcyjnych, z którymi ściśle współpracujemy (nie regulujemy sytuacji prawnej dziecka) nowe kochające rodziny. Kilkoro dzieciaków ze znacznymi obciążeniami zdrowotnymi trafiło do rodzin zagranicznych.
Naszym priorytetem oraz ogromnym atutem (wyróżniającym nas na tle innych placówek) jest wnikliwa ocena lekarska dzieci, pełna diagnostyka oraz szereg konsultacji a w razie potrzeby rehabilitacja niemowlaków ze względu na schorzenie.
Duża część podopiecznych trafia do naszej placówki ze środowisk marginalnych.
Obejmujemy opieką nie tylko porzucane dzieciaki, ale również matki znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, służymy im pomocą psychologiczną oraz wsparciem rzeczowym.
Oddział pełniąc warunki higieniczno-sanitarne przybliżony jest do domu rodzinnego: ciepła atmosfera personelu, aktywni wolontariusze, kolorowe ściany, spacery to tylko niektóre elementy różniące nasz ośrodek od innych.
Przy udziale Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka staramy się o umocowania prawne placówki oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań na terenie całego kraju, co w efekcie daje szanse tysiącom porzuconych dzieciaków na życie w normalnej i kochającej rodzinie.
W wyposażeniu i funkcjonowaniu Oddziału pomogli nam m.in.:
- Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej ”Porozumienie Bez Barier” - wyposażenie w meble, zakup farb
- Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka - wyposażenie w sprzęt medyczny oraz samochód osobowy do przewozu niemowlaków
- Fundacja Adopcja Bez Granic - zorganizowanie staży w Szwajcarii
- artyści m.in. Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkowski, Marcin Daniec, T. Love
- artyści malarze: Tomasz Sętowski, Sabina Lonty

2) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ”Daj Światu Miłość”.
Jest to placówka zajmująca się wyrównywaniem szans życiowych dzieci bez względu na ich status rodzinny. Poradnia powstała aby wspierać organizacyjnie, rzeczowo oraz finansowo Domy Dziecka. Obecnie obejmuje opieką pedagogiczną 80 dzieci z domów dziecka. Celem Poradni jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin biednych, niepełnych i patologicznych, oraz pomoc samotnym matkom w bardzo trudnej i ciężkiej sytuacji życiowej. Prowadzi terapie, treningi oraz organizuje zajęcia pozalekcyjne dla swoich podopiecznych (w chwili obecnej 37 dzieciaków z takich rodzin korzysta z usług poradni.
Pomagamy dzieciom z rodzin niepełnych, wielodzietnych, rodzin z problemem uzależnień, sierot i rodziców pracujących oraz samotnym matkom, osobom w sytuacji kryzysowej.
Działalność Poradni obejmuje:
Psychoterapie:
Rodzinna, indywidualna, kłopoty ze zdrowiem, zaburzenia jedzenia, przewlekłe bóle, lęki, depresje, problemy wychowawcze, problemy małżeńskie.
Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne
trening interpersonalny -
kinezjologia edukacyjna im. Dennisona -
zajęcia plastyczno-artystyczne - z wykorzystaniem różnych technik: rysunek, malarstwo, rzeźba, modelarstwo, techniki łączone, zajęcia wzbogacone są o tematy z zakresu kulturoznawstwa
zajęcia informatyki plus kawiarenka internetowa
gimnastykę korekcyjną
Powyższe formy pomocy mają na celu:
zmniejszenie zachowań patologicznych, pobudzenie inicjatyw twórczych, nauka umiejętności interpersonalnych: asertywność, poczucie własnej wartości, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, umiejętność gospodarowania własnym czasem wolnym.

3) Pielęgniarska opieka długoterminowa nad pacjentem przewlekle chorym w domu.
Od kwietnia 2000 r. świadczymy opiekę w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, u których występuje potrzeba udzielenia systematycznych świadczeń zdrowotnych. 14 pielęgniarek 1 x dziennie odwiedza swoich pacjentów. Celem opieki jest wspomaganie jak najdłużej obecności osób obłożnie i przewlekle chorych w środowisku rodzinnym, pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się w dzisiejszych czasach ludzie starsi. Świadczenia medyczne z zakresu pielęgniarskiej opieki środowiskowej są realizowane przez pielęgniarki codziennie w godzinach od 8:00 do 20:00. Obecnie opieką obejmujemy 59 chorych.
W przyszłości chcemy realizować nasz plany dotyczące powołania stacjonarnego ośrodka pielęgnacyjno - opiekuńczego dla ludzi starszych i przewlekle chorych.
W ramach wolontariatu obejmujemy opieką 6 pacjentów.

4) Wolontariat.
W ramach wolontariatu organizowane są akcje profilaktyczne promujące zdrowie, prelekcje dla pacjentów, pełnienie dyżurów i praca na rzecz placówek powołanych przez Stowarzyszenie.

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji projektu Centrum Diagnostycznego dla Dzieci. Przy współudziale Ambasady Szwajcarskiej realizujemy przedsięwzięcie, które pomoże nie tylko na szybką i skuteczną diagnozę naszych podopiecznych niemowlaków, ale także będzie służyć dzieciom z Częstochowy i okolic.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- usługi medyczne

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy