Siedziba

Adres rejestrowy:

Katolickie Stowarzyszenie "Służba Człowiekowi"
Reymonta 11
22-400 Zamość

Gmina: Zamość

Powiat: Zamość

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 84 627 47 97

faks: 84 638 03 00

e-mail: slu...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Katolickie Stowarzyszenie "Służba Człowiekowi", Podchorążych 2, 22-400 Zamość

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000071988

REGON: 95032957500000

NIP: 922-24-24-811

Rok powstania: 1997

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000071988. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Katolickie Stowarzyszenie "Służba Człowiekowi"

Cele Stowarzyszenia:
1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych upowszechniające w społeczeństwie problemy i potrzeby tych osób oraz kształtowanie właściwego stosunku do tych zagadnień, a także przeciwdziałanie każdej formie dyskryminacji osób niepełnosprawnych z powodu ich ułomności fizycznej bądź umysłowej,
2. niesienie pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy moralnej, duchowej, oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej a także charytatywnej i społecznej oraz pomocy w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
3. zabieganie w organach administracji państwowej i samorządowej o likwidację wszelkich barier, zwłaszcza architektonicznych, z powodu których ograniczone są prawa osób niepełnosprawnych,
4. organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno-adaptacyjnych i opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych dla osób niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą,
5. propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym, zgodnie z duchem Ewangelii i nauką Kościoła,
6. sesje formacyjne służące odnajdywaniu duchowej inspiracji oraz przekazywaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających w najwłaściwszy sposób towarzyszyć osobom niepełnosprawnym,
7. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej,
8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych
10. podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
11. podejmowanie działań zmierzających do integrowania osób niepełnosprawnych w środowisku ludzi zdrowych,
12. prowadzenie działalności wydawniczej oraz działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13. wspieranie organizacyjne i finansowe działalności Centrum Pastoralnego przy Parafii św. Michała Archanioła w Zamościu.
14. spotkania wspólnoty, pielgrzymki krajowe i zagraniczne, wycieczki, obozy wakacyjne oraz inne działania służące umacnianiu więzi międzyosobowych, pogłębianie życia duchowego członków Stowarzyszenia przez:
- rekolekcje,
- wspólną modlitwę
- konferencje religijne,
- zapoznanie z katolicką nauka społeczną, szczególnie w dziedzinie pomocy bliźniemu,
15. gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
16. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
17. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
18. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
19. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy i osób niepełnosprawnych;
20. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
21. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
22. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
23 propagowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych oraz działalność informacyjno-doradczo- szkoleniowa;
24. podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
25. podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
26. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
27. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
28. ratownictwo i ochronę ludności oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
29. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
30. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
31. promocja i organizacja wolontariatu;
32. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dn.24.04.2003r. O działalności pożytku publicznego (z póz. zmianami).
33. organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro osób objętych działalnością Stowarzyszenia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 29

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy