Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Razem Bezpieczniej"
Kaszubska 30
70-226 Szczecin

Gmina: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 91 821 52 08

faks: 91 821 14 12

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000100487

REGON: 81210172900000

NIP: 851-27-16-390

Rok powstania: 2000

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Razem Bezpieczniej"

Fundatorzy wyznaczyli przed Fundacją następujące cele:
-Propagowanie i promowanie zachowań sprzyjających poprawie stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
-Udzielanie wsparcia finansowo - technicznego instytucjom i organizacjom powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz ochrony porządku publicznego.
-Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej dotyczącej problematyki zagrożeń przestępczością oraz przeciwdziałania temu zjawisku.
-Prowadzenie działalności wydawniczej oraz informacyjnej w zakresie dotyczącym poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Zestawienie ważniejszych akcji przeprowadzonych przez Fundację Razem Bezpieczniej
1. Zakup Fotoradaru oraz akcja promocyjna urządzenia:
- działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, działanie promujące markę, nazwę i cele Fundacji
-uzyskanie dotacji z Gminy Miasto Szczecin w wysokości 97 tys. zł; uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zakup z "wolnej ręki"; zorganizowanie kampanii billboardowej promującej urządzenie; przekazanie fotoradaru KWP w Szczecinie
-zdecydowana poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach Szczecina i regionu województwa zachodniopomorskiego; spadek wypadków na drogach,
2.Wyposażenie komputerowej pracowni internetowej KWP w Szczecinie:
- wykorzystanie w działaniach profilaktycznych prowadzonych przez KWP w Szczecinie nośnika jakim jest internet
- przekazanie w marcu 2001 roku dotacji na wyposażenie pracowni internetowej KWP w Szczecinie
- możliwość rozpowszechnienia materiałów profilaktycznych drogą internetową wśród dzieci i młodzieży; strony internetowe KWP dotyczące profilaktyki są oceniane najwyżej przez Komendę Główną Policji
3. Kurs samoobrony dla Kobiet "Zdrowe - Sprawne - Bezpieczne":
- wspieranie inicjatyw związanych promowaniem i propagowaniem zachowań sprzyjających poprawie stanu bezpieczeństwa obywateli; wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkanek Szczecina; zwrócenie uwagi na zagrożenia i wskazanie możliwości ich uniknięcia
- w programie znalazły się m. in. ćwiczenia usprawniające, wykłady psychologa, wykłady nt. narkomanii, treningi samoobrony
- kurs pozwolił uczestniczkom posiąść wiedzę jak reagować w sytuacjach zagrożeń, a przede wszystkim jak unikać kontaktu z niebezpieczeństwem,
4. Akcja "Bezpieczne podwórko"
- monitorowanie stanu bezpieczeństwa na podwórkach i placach zabaw, na których bawią się dzieci
- ogłoszenie na łamach "Głosu szczecińskiego (patrona medialnego) akcji w czerwcu 2001 roku; zbieranie zgłoszeń od mieszkańców miasta o miejscach niebezpiecznych podczas dyżurów pełnionych przez przedstawicieli Fundacji przez okres całych wakacji; weryfikacja zgłoszeń; wystosowanie pism interwencyjnych do zarządów nieruchomości, na których znajdują się podwórka; ponowny przegląd podwórek; podsumowanie akcji na łamach "Głosu szczecińskiego"
- znaczna poprawa bezpieczeństwa na większości podwórek - usunięto niebezpieczne urządzenia, uporządkowano teren
5. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zesp. Lotn. Polic. KWP w Szczecinie
- przekazanie w czerwcu 2001 roku dotacji na potrzeby Zespołu Lotnictwa Policyjnego KWP w Szczecinie;
- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu miał wpływ na bezpieczeństwo lotów policyjnego śmigłowca poprzez możliwość uzyskiwania drogą internetową specjalistycznych komunikatów meteorologicznych i technicznych; do czasu przekazania dotacji śmigłowiec był dopuszczony do lotów warunkowo;
6. Książeczki "Z nami bezpieczniej"
- wprowadzenie do pierwszych klas szkół podstawowych swoistego podręcznika do nauki bezpieczeństwa, który ma towarzyszyć dzieciom w pierwszych latach nauki; ma stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli w przekazywaniu dzieciom treści z zakresu unikania zagrożeń
- zakup książeczek w sierpniu 2001 roku; oficjalne przekazanie książeczek podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego; rozdystrybuowanie książeczek w szczecińskich szkołach we wrześniu 2001 roku
- dotarcie z profilaktyką do najmłodszych, "wprowadzenie" nowego podręcznika z którego dzieci dowiedzą się jak unikać najważniejszych zagrożeń w domu, na placu zabaw, w szkole, podczas wakacji;
7. Kampania Bądź człowiekiem na drodze
- niska kultura naszych kierowców bezpośrednio przekłada się na tragiczne statystyki dotyczące wypadków. Akcja, ma na celu promowanie kulturalnych zachowań kierowców, przyczyniając się tym samym, do zmiany tego niekorzystnego stanu na drogach naszego regionu.;
- przeprowadzono kampanię billboardową, akcję ulotkową oraz współorganizowano festyn (21.04.2002 r.) pn. Bezpieczny Szczecin, promujący kampanię, której towarzyszył spot radiowy emitowany w Polskim Radiu Szczecin
- uświadomienie kierowcom zagrożeń wynikających z nonszalancji, nieuprzejmości, pośpiechu za kierownicą, niekulturalnych zachowań na drodze,
8. Współorganizacja edycji zachodniopomorskiej programu "Kobieta Bezpieczna"
- przygotowanie kobiet ( w szczególności tych, których praca stawia je w obliczu określonych zagrożeń) do radzenia sobie w sytuacja trudnych i niebezpiecznych, a także do przekazania zdobytej wiedzy swoim rodzinom, co kilkukrotnie rozszerzy krąg osób objętych edukacją prewencyjną.
- przeprowadzono zajęcia z zakresu psychologii, wiktymologii, z prawnikiem oraz praktyczną naukę technik samoobrony,
- przeszkolono ok. 100 osób podczas I wydania programu, który zainaugurował program ogólnopolski.
9. Współorganizacja seminarium "Partnerstwo dla Bezpieczeństwa"
- szerzenie idei "Partnerstwa dla Bezpieczeństwa" - współpraca z samorządami oraz instytucjami i organizacjami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i ochrony porządku publicznego, w tak niewymiernej dziedzinie jaką jest profilaktyka jest warunkiem koniecznym dla powodzenia podejmowanych przedsięwzięć
- przeprowadzono seminarium z udziałem przedstawicieli gmin i powiatów nadmorskich, wśród gości byli m. in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Józef Jerzy Faliński, Członek Zarządu Miasta Szczecina Jan Dużyński, Komendant Wojewódzki KWP w Szczecinie insp. Andrzej Gorgiel.
10. Nadanie "Certyfikatów Bezpieczeństwa"
- stworzenie mechanizmu umożliwiającego realizację oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia,
- motywowanie właścicieli i użytkowników obiektów do większej dbałości o bezpieczeństwo swoich klientów, a także wyzwolenie inicjatyw i kreatywności w procesie poprawy bezpieczeństwa na terenie obiektów turystycznych,
- podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z oferty podmiotów posiadających certyfikat.
- podpisano porozumienie z KWP w Szczecinie, PZU S.A. Oddział Okręgowy w Szczecinie i Zachodniopom. Izbą Turyst. w Szczecinie w sprawie realizacji idei certyfikatu bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości na terenie obiektów turystycznych;
- wypracowanie docelowego modelu bezpiecznego ośrodka wypoczynkowego w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia,
- działania na rzecz wzmocnienia rangi certyfikatu wśród ośrodków turystyczno - wypoczynkowych.
11. Współorganizacja "Święta Tenisa" podczas Turnieju tenisowego PEKAO OPEN
- Propagowanie i promowanie zachowań sprzyjających poprawie stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
- Wspólnie z KMP w Szczecinie i KWP w Szczecinie zorganizowano festyn, podczas którego przeprowadzono liczne konkursy, prezentowano sprzęt policyjny.
12. Dofinansowano IV Ogólnopolskie Zawody ZHP w Ratownictwie
- Wspieranie inicjatyw służących poprawie stanu bezpieczeństwa publicznego
- W dniach 27-29.09.2002 roku Komenda Hufca Szczecin Pogodno zorganizowała IV Ogólnopolskie Zawody ZHP w Ratownictwie.
- W dniu 29.09.2002 zawodom towarzyszyła Konferencja "Wolontariat w ratownictwie".
- Podczas zakończenia zawodów przedstawiciel Fundacji wręczył Harcerskiej Grupie Ratowniczej "Pomorze" nagrodę (linę statyczną - 50 m) za dotychczasową działalność i organizację imprezy.
13. Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień dla pedagogów
- Dostarczenie osobom zajmującym się wychowaniem dzieci i młodzieży niezbędnej wiedzy o tym jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt ze środkami uzależniającymi, jak przeciwdziałać, gdzie szukać pomocy.
- Dotarcie poprzez pedagogów do rodziców.
- Zorganizowanie wspólnie z Pełnomocnikiem Wojewody ds. narkomanii i HIV/AIDS cyklu szkoleń dla pedagogów szkolnych i przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii.
- stworzenie szerokiego frontu współpracy pomiędzy pedagogami a rodzicami oraz pedagogami a policją w walce z groźnym zjawiskiem narkomanii.
- przekazanie różnym grupom społecznym kompletnej informacji nt. problemu narkomanii oraz kompetencji i możliwości instytucji niosących pomoc w tym zakresie.
- Od października 2002 roku w szkoleniach wzięło udział ponad 200 pedagogów, nauczycieli, policjantów i innych osób zajmujących się wychowywaniem dzieci i młodzieży
14. Kampania "Dziecko widoczne - Dziecko bezpieczne"
- Propagowanie i promowanie zachowań sprzyjających poprawie stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
- Dokonano zakupu 12 tysięcy odblasków dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z małych miasteczek i wsi.
- Zapoczątkowano akcję w dniu 7.11.2002 roku w Trzcinnej (gm. Nowogródek) przekazując pierwsze odblaski dzieciom ze szkoły podstawowej w Trzcinnej.
- Przekazano odblaski za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty do wybranych szkół na terenie całego województwa.
- Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drogach.
15. Zakup łodzi patrolowej dla KMP w Szczecinie
- udzielanie wsparcia finansowo - technicznego instytucjom powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz ochrony porządku publicznego;
- zakup łodzi patrolowej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie;
- uroczyste przekazanie Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie łodzi w towarzystwie Prezydenta Miasta Szczecina
- zwiększenie bezpieczeństwa nad szczecińskimi akwenami
- promocja działań Fundacji;
- działania na rzecz wzmocnienia współpracy Fundacji z Miastem.
16. Zakup sprzętu na potrzeby Grupy Antyterrorystycznej w KMP w Świnoujściu
- przekazanie w lipcu i sierpniu 2003 r. sprzętu specjalistycznego dla Grupy Antyterrorystycznej Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu;
- zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Grupy Antyterrorystycznej miał wpływ na poprawę bezpieczeństwa policjantów uczestniczących w niebezpiecznych operacjach;

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy