Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
dzielnica: Bielany

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 22 864 03 90, 22 864 03 92

faks: 22 864 03 61

e-mail: fd...@fdpa.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000143832

REGON: 00138789200000

NIP: 113-00-13-295

Rok powstania: 1988

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienie równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.

Misja Fundacji jest realizowana poprzez działalność mikropożyczkową i dotacje inwestycyjne na tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich; projekty mające na celu wspieranie poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem, programy rozwoju lokalnego, publikacje i opracowania.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) jest niezależną organizacją pozarządową, która charytatywnie, naukowo i edukacyjnie angażuje się w działania społecznie użyteczne, przyczyniające się do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wspierania społeczności wiejskich, zmniejszania skutków ubóstwa i przeciwdziałania skutkom bezrobocia na wsi i w małych miastach.

Obecnie Fundacja należy do najbardziej aktywnych instytucji mikropożyczkowych i instytucji rynku pracy w Polsce. Prowadzona przez FDPA działalność ma na celu zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym osobom z obszarów wiejskich, przede wszystkim kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży, w stworzeniu im równych szans na rynku pracy. Fundacja wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą działalność od dłuższego czasu, jak i przedsiębiorców bez doświadczenia w tym zakresie; zapewnia im wsparcie finansowe w formie pożyczek i dotacji, szkolenia, doradztwo, dofinansowanie staży i kursów zawodowych, warsztaty psychologiczne, warsztaty z technik poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Współpraca FDPA ze środowiskiem naukowym oraz angażowanie się w debaty na temat najbardziej istotnych i aktualnych zjawisk zaowocowała szeregiem niezwykle cenionych publikacji. Najbardziej znaną pozycją jest wydawany co dwa lata „Raport o stanie wsi - Polska Wieś”, który zapoczątkował wiele dyskusji na temat kondycji rolnictwa i problemów polskiej wsi.
Najnowsze inicjatywy podejmowane przez FDPA koncentrują się wokół tematów klimatu, odnawialnych źródeł energii. Wynikiem tych działań jest realizacja projektów: „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu” czy „Biogazownie rolnicze-mity i fakty”.
„Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu” to projekt realizowany w partnerstwie z CDR w Brwinowie, dofinansowany przez NFOŚiGW. Cel stanowiła aktywna edukacja ekologiczna w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Natomiast działania opierały się na przeszkoleniu i organizacji wyjazdu studyjnego dla 38 doradców rolnych z całej Polski, którzy dalej mają poprowadzić 16 seminariów oraz 19 konferencji na temat OZE. Efektem było również opracowanie i wydruk broszury nt. OZE oraz powstanie 314 Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE oraz konferencja w Ambasadzie Brytyjskiej „Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi - przykłady doświadczeń w UE”. Łączna liczba uczestników projektu wyniosła ponad 2250 osób.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z tematyką biogazowni rolniczych Fundacja w partnerstwie z firmą Biogaz Zeneris Sp. z o.o. zrealizowały projekt „Biogazownie rolnicze - mity i fakty”, zakładajacy zorganizowanie konferencji pod nazwą „Biogazownie rolnicze - mity i fakty” oraz wyjazdu studyjnego, obejmującego zwiedzanie biogazowni rolniczych w Skrzatuszu k. Piły, Anklam i Friedland (Niemcy). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków NFOŚiGW oraz Komisji Europejskiej. Głównym celem projektu było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, w szczególności biogazowni rolniczych. Efektem finalnym projektu była publikacja, zawierająca najważniejsze informacje dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych budową biogazowni.
Fundacja organizowała również „Szkolenia nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz prowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej dla tego typu programów”, na zlecenie MRiRW. W ramach projektu zorganizowano 23 regionalne konferencje dla 2500 uczestników.

Fundacja realizowała także projekt o nazwie: „Wpływ zmian klimatu na rolnictwo i obszary wiejskie. Jak przygotować się do nieuchronnych zmian? Jak zmniejszyć ich negatywny wpływ?” - przy współpracy z Katedrą Ochrony Środowiska SGGW i dofinansowany ze środków NFOŚiGW, który miał na celu przedstawienie zagadnienia zmian klimatu. Zorganizowano ogólnopolską konferencję na 150 osób oraz wydano publikację.
Ponadto, Fundacja opracowała, wydała i wypromowała publikację pt. „Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie. Przykłady doświadczeń w UE” dofinansowany przez UKIE. Cel stanowiło podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa oraz promocja dobrych praktyk z zakresu OZE z terenu UE. Jest pracą zespołową, pod redakcją dr hab. inż. Anny Grzybek - eksperta z zakresu OZE. Książka prezentuje zarówno wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo i obszary wiejskie, jak również możliwości, jakie daje zastosowanie OZE. Promocja publikacji ma być również okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów, zagrożeń oraz najnowszych rozwiązań z obszaru OZE i rolnictwa.
Wśród działań Fundacji należy wymienić również projekty międzynarodowe. W ramach realizacji projektu Forum młodych przedsiębiorców (YESN) w każdym z krajów partnerskich: Polsce, Czechach i na Slowacji zostały zorganizowane seminaria, w których udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz ludzi młodych. Celem tych spotkań była wymiana doświadczeń i informacji oraz przekazanie oczekiwań uczestników w odniesieniu do działania sieci utworzonej w ramach projektu.
Poza tym Fundacja realizowała Projekt "Think Tank Partnership", którego celem było nawiązanie współpracy międzynarodowej między organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z różnych krajów. W ramach wspólnego projektu przeprowadzone zostały badania porównawcze nad typologią biedy na wsi w Polsce, wybranych regionach Rosji oraz w USA. Opracowany został także raport przedstawiający uzyskane wyniki badań oraz porównanie wybranych aspektów tego zagadnienia. Projekt został zrealizowany we współpracy z CII z Rosji oraz Michigan State University z USA. Projekt został sfinansowany ze środków USAID, był realizowany w latach 2003-2004.
Do głównych celów projektu „Polska i rozwój biotechnologii - dialog społeczny”, realizowanego przez Fundację w 2003 roku należało: informowanie opinii publicznej i pogłębianie wiedzy na temat organizmów genetycznie modyfikowanych, przedstawienie obecnej sytuacji w tej dziedzinie wraz z jej transatlantyckim kontekstem, jak również zachęcenie do podjęcia odpowiednich działań w zakresie polityki. Projekt miał przedstawiać zarówno możliwości jak i zagrożenia, jakie niosą ze sobą nowe technologie. Pierwszym etapem realizacji projektu było opracowanie raportu na temat GMO w Polsce („Genetycznie Modyfikowane Organizmy - Kto ma rację?”) oraz zapoczątkowanie akcji informacyjnych. Zorganizowane zostały konferencje oraz kampanie prasowe, przeprowadzono również serię spotkań regionalnych, w których wzięło udział około 1000 osób. W roku 2003 ukazało się drugie, zaktualizowane wydanie raportu ”Genetycznie Modyfikowane Organizmy - kto ma rację?” w wersji polsko- i angielskojęzycznej. Projekt został zrealizowany we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju i sfinansowany przez German Marshall Fund of the US, był realizowany w latach 2000 - 2003.
Fundacja realizowała także projekt „Wspólna Polityka Rolna - dialog środkowoeuropejski”. Założeniem było zapoczątkowanie dyskusji pomiędzy decydentami, ludźmi tworzącymi politykę rolną oraz praktykami z trzech krajów uczestniczących w projekcie. Celem rozmów było również zbadanie wpływu WPR na sytuację rolnictwa i obszarów wiejskich w każdym z krajów oraz opracowanie strategii negocjacyjnych, a także zaproponowanie korzystnych dla regionu inicjatyw w zakresie europejskiej polityki rolnej. Projekt zakładał także: stworzenie platformy dyskusji i wymiany poglądów dotyczących problemów i stanowisk negocjacyjnych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej w trzech krajach biorących udział w projekcie (przy uwzględnieniu interesów i potrzeb każdego z nich oraz specyfikę sytuacji rolnictwa); zapoczątkowanie współpracy międzynarodowej między organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju terenów wiejskich i polityki rolnej; budowanie kontaktów i pogłębienie zrozumienia między krajami kandydującymi a krajami członkowskimi; usprawnienie procesu decyzyjnego w zakresie polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywny udział i pełną reprezentację w tym procesie ekspertów, organizacji pozarządowych, decydentów i praktyków; poszerzenie wiedzy krajów UE na temat rolnictwa i stanu rozwoju obszarów wiejskich krajów kandydujących; dotarcie poprzez środki masowego przekazu z informacją na temat wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na gospodarkę krajów oraz możliwych opcji negocjacyjnych. Projekt został zrealizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Republiki Czech (VERONICA) i z Węgier (Agriculture Development Foundation - AFA). Projekt był finansowany ze środków USAID, Freedom House Foundation został zrealizowany w latach 1999-2000.
Od 2009 roku Fundacja jest organizatorem konkursu „Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość”, którego celem jest m.in. promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Tym projektem wspieramy wysiłki tych, którzy wskazują istotna rolę obszarów wiejskich w kształtowaniu społeczeństwa europejskiego. Konkurs jest również szansą na promowanie młodych naukowców zajmujących się tematyką wartości kulturowych polskiej wsi oraz szansami na jej dalszy rozwój.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.fdpa.org.pl.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- animacja społeczno-kulturalna

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa dziecka
- prawa konsumentów

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

działalność pożyczkowa

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy