Siedziba

Adres rejestrowy:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Aleja Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Powiat: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 58 344 40 39

faks: 58 340 12 13

e-mail: bi...@fundacjarc.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000188984

REGON: 19025626100000

NIP: 957-05-66-387

Rok powstania: 1993

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Misja
Regionalne Centrum jest niezależną organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk. Pracuje w oparciu o profesjonalistów wspomaganych przez wolontariuszy. Zasadniczym celem RC jest pomoc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie działań niezależnych organizacji i inicjatyw, przy ścisłej współpracy różnych podmiotów i jak najpełniejszym wykorzystaniu lokalnego potencjału.

Prowadzone działania
1) Gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie informacji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania niezależnych organizacji pozarządowych. Prowadzenie komputerowej bazy danych o organizacjach pozarządowych, inicjatywach przez nie podejmowanych i możliwościach finansowego wsparcia ich działań.
2) Prowadzenie bezpłatnych usług konsultingowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych (poradnictwo prawne, księgowe, zarządzanie finansami, budowanie zespołu, tworzenie programów działania organizacji oraz poszukiwanie źródeł jej finansowania).
3) Prowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych w ramach Gdańskiej Szkoły Inicjatyw Pozarządowych.
4) Promowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi a sektorem publicznym i organizowanie wspólnych spotkań plenarnych i branżowych.
5) Rozwijanie i ułatwianie współpracy międzynarodowej organizacji pozarządowych w ramach funkcjonującego Biura Partnerów "Baltica".
6) Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez bezpłatne udostępnienie sprzętu komputerowego, kamery video, rzutnika, dostępu do Internetu i poczty elektronicznej, edytorów tekstu i ksero oraz sali konferencyjnej.
7) Fundacja pełni rolę Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS).

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- wsparcie lokalowe, techniczne
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Dokumenty, sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy