Siedziba

Adres rejestrowy:

Polski Czerwony Krzyż
Mokotowska 14
00-561 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00; portiernia czynna całą dobę

Szybki kontakt

tel: 22 326 12 00

faks: 22 628 41 68

e-mail: zar...@pck.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000225587

REGON: 00702373100000

NIP: 526-02-50-481

Rok powstania: 1919

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000225587. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Jesteśmy częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. Jego częściami składowymi są działające na szczeblu międzynarodowym: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca.

Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Naszą misję realizujemy poprzez:

- Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego;
- Prowadzimy działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych. Współpracujemy z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego (Konwencji Genewskich). W czasie konfliktu zbrojnego wspomagamy wojskową i cywilną służbę zdrowia.
- Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań;
- Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża, z siedzibą w Warszawie, ma na celu odnajdywanie zaginionych podczas wojen i łączenie rodzin.
- Promocję honorowego krwiodawstwa;
- Prowadzimy kampanię i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi; więcej na www.oddajkrew.pl
- Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą;
- Niesiemy pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowujemy społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacjach podobnych kryzysów.
- Opiekę i pomoc socjalną;
- Działamy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych. Prowadzimy szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych;
- Przeciwdziałamy uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych.
- Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE;
- Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Uczymy bezpiecznych zachowań i odpowiedniego reagowania w miejscu zdarzenia. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
- Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat;
- Jednym z naszych priorytetów jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Liczne kampanie i programy są bezpośrednio do nich kierowane. Organizujemy kolonie letnie i zimowe, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne. Nasi wolontariusze odbywają szkolenia niezbędne do wykonywania swoich zadań.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego

OCHRONA ZDROWIA
- promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
- profilaktyka uzależnień
- krwiodawstwo

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- pomoc humanitarna, rozwojowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z czterech poziomów: krajowego, okręgowego, rejonowego oraz jednostek podstawowych. Na poziomie krajowym funkcjonuje Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, w województwach 16 Oddziałów Okręgowych, a na szczeblu powiatowym ponad 250 Oddziałów Rejonowych. Poziom czwarty, najniższy w hierarchii, a tym samym jej fundament, to jednostki podstawowe: Szkolne Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM), Kluby Honorowych Dawców Krwi, Grupy Ratownictwa i Grupy Pomocy Humanitarnej. Władzę naczelną nad pracami Stowarzyszenia sprawują: - Krajowy Zjazd - organ regulujący wewnętrzne zasady funkcjonowania Stowarzyszenia oraz wyznaczający ramową strategię jego działań. W skład Krajowego Zjazdu wchodzą delegaci terenowi - przedstawiciele okręgów; - Zarząd Główny - organ wykonawczy, który kieruje pracami Stowarzyszenia. Jego członków wybiera na czteroletnią kadencję Krajowy Zjazd. Na szczeblu krajowym działają także: Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Organizacyjny oraz Kapituła Odznaki Honorowej PCK.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Stanisław Kracik
prezes

Jarosław Ciszkiewicz
wiceprezes

Jerzy Kornaus
wiceprezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy