Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
Św. Wincentego 92
03-291 Warszawa
dzielnica: Targówek

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 22 674 11 48, 22 814 59 76, 22 674 11 48

faks:

e-mail: asy...@hejkoniku.org.pl, fun...@hejkoniku.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000145797

REGON: 01096223400000

NIP: 524-10-16-749

Rok powstania: 1995

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000145797. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"

Misją Fundacji jest praca na rzecz wspierania rozwoju, poprawy stanu zdrowia oraz podnoszenia jakości życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Fundacja ustanowiona jest w celu:
1. Niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży poprzez:
- rehabilitację, w tym rehabilitację metodą hipoterapii,
- aktywizację i rehabilitację społeczną i zawodową,
- integrację środowiskową.
2. Wspierania i tworzenia form samopomocy środowisk osób niepełnosprawnych.

Fundacja podejmuje działania w zakresie:
- inicjowania, wspierania i wdrażania różnorodnych form aktywizacji społecznej izawodowej, rehabilitacji oraz integracji osób niepełnosprawnych,
- prowadzenia stałych zajęć hipoterapii, realizowania programu rehabilitacji zleconej przez lekarza,
- prowadzenia zajęć integracyjnych z dziećmi zdrowymi oraz organizowania imprez integrujących środowisko rodzin dzieci niepełnosprawnych a także pomocy rodzinom w tworzeniu grup wsparcia,
- przygotowywania dzieci i młodzieży do olimpiad specjalnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,
- prowadzenia placówki integracyjnej dziennego pobytu,
- organizacji i prowadzenia imprez i obozów integracyjnych w siedzibie i poza siedzibą Fundacji.

Fundacja realizuje obecnie 3 programy:

1. HIPOTERAPII I SPORTU JEŹDZIECKIEGO ON
Każdego roku w programie hipoterapii w naszym Ośrodku uczestniczy ponad setka dzieci. Hipoterapia przynosi pozytywne efekty w przypadku m.in. nast. schorzeń i niepełnosprawności:
- mózgowe porażenie dziecięce
- dysfunkcje narządu ruchu na tle neurologicznym lub ortopedycznym
- zespół Downa
- autyzm i zaburzenia rozwojowe z cechami autyzmu
- opóźnienie rozwoju psychoruchowego
- upośledzenie umysłowe
- zaburzenia emocjonalne.
W prowadzeniu zajęć pomagają nam wolontariusze, którzy ułatwiają podopiecznym Fundacji integrację społeczną. Przy Fundacji działają Sekcja Jeździecka Olimpiad Specjalnych oraz Klub Jeździecki Osób Niepełnosprawnych prowadzące treningi sportowe jazdy konnej przygotowujące młodzież niepełnosprawną do startu w zawodach jeździeckich. Poza stałymi zajęciami z hipoterapii organizujemy dla naszych podopiecznych imprezy integracyjne i okolicznościowe oraz turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Ośrodek Hipoterapii posiada patronat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego i prawo prowadzenia praktyk zawodowych dla przyszłych hipoterapeutów.

2. ASYSTENTA OSOBISTEGO ON
Program finansowany ze środków Biura Polityki Społecznej UM St. Warszawy.
Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej świadczymy od 2004 roku. Celem tej usługi jest społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie tym osobom wsparcia przez profesjonalnie przygotowanych asystentów.
Pomoc asystenta skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych.
Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:
- wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
- pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu
- pomoc w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
- pomoc w trakcie zajęć w przedszkolu i szlole
- towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych - udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.
- wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań.

3. CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "RAZEM"
Centrum „Razem” to miejsce, w którym wcielany jest w życie program „Trener pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”.

W ramach programu testowana jest nowoczesna forma zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych. Kluczową rolę w projekcie odgrywa trener pracy, który pomaga osobie niepełnosprawnej w znalezieniu zatrudnienia, przystosowaniu się do wykonywanych zadań i utrzymaniu pracy.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- rehabilitacja, terapia

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy