Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd dla wózków inwalidzkich, windy, toaleta dla niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 536 02 00

faks: 22 536 02 20

e-mail: bat...@batory.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000101194

REGON: 00218807700000

NIP: 526-10-46-481

Rok powstania: 1988

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000101194. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja im. Stefana Batorego

Misja:
Statutowym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

- poprawa jakości polskiej demokracji
Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działamy na rzecz przejrzystości życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Dążymy do podniesienia poziomu publicznej debaty i "uspołecznienia" procesu formułowania i wdrażania polityk publicznych.

- wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążymy do profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowie ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę publiczną.

- rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
Działamy na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i krajami położonymi od niej na Wschodzie, przede wszystkim Ukrainą i Białorusią. Wspieramy działania sprzyjające wymianie między krajami Europy Środkowej i Wschodniej doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniem problemów społecznych. Dążymy do zwiększenia roli polskich organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej.

Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe (ok. 300-400 rocznie). Fundacja realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje. W ramach swojej działalności Fundacja współpracuje z różnymi instytucjami z kraju i z zagranicy.

W swojej działalności Fundacja:
- jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych;
- nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków;
- odpowiada na istniejące potrzeby oraz inicjuje takie przedsięwzięcia i idee, które są jeszcze słabo obecne w naszym życiu społecznym;
- przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.

Fundacja prowadzi programy dotacyjne, w których udziela wsparcia projektom realizowanym przez inne organizacje pozarządowe oraz programy operacyjne, w ramach których Fundacja rozwija projekty własne samodzielnie lub we współpracy z partnerami z Polski i za granicy.

Programy dotacyjne:

Obywatele dla Demokracji - program zaplanowany na lata 2013-2016 wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Równe Szanse - dotacje na projekty wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z mniejszych miejscowości i niezamożnych środowisk oraz integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych.

Dla Białorusi - wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.

Programy operacyjne:

Debaty Fundacji Batorego - organizacja dyskusji i publicznych debat na tematy związane z polityką, problematyką społeczną i stosunkami międzynarodowymi.

Masz Głos, Masz Wybór - działania służące zwiększeniu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

Odpowiedzialne Państwo - działania na rzecz przejrzystości w życiu publicznym i zmian mających na celu ograniczenie korupcji.

Otwarta Europa - działania na rzecz kształtowania przyjaznej polityki Polski i UE wobec wschodnich sąsiadów oraz wspieranie procesów demokratycznych w krajach Europy Wschodniej.

Przeciwdziałanie Uzależnieniom - szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej.

ECFR Warszawa - Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych [European Council on Foreign Relations - ECFR], międzynarodowego think tanku specjalizującego się w analizie i promocji wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej.


The Stefan Batory Foundation

The Stefan Batory Foundation is an independent private Polish foundation established in 1988 by George Soros, an American financier and philanthropist, and a group of Polish democratic opposition leaders of 1980s. The mission of the Batory Foundation is to build an open, democratic society - a society of people aware of their rights and responsibilities, who are actively involved in the life of their local community, country and international society.

Our priorities include:

- improving the quality of Polish democracy
We support initiatives aimed at increasing civic participation and strengthening citizens’ sense of responsibility for the common good. We are committed to transparency in public life and to promoting social oversight over the functioning of public institutions. We seek to raise the level of public debate and to "socialize" the process of making and implementing public policies.

- strengthening the role of civic institutions in public life
We support the development of non-governmental organizations and coalitions working to improve the quality of Polish democracy and expand international cooperation. We seek to professionalize and legitimize their activities, build up their credibility, and increase their influence on the public sphere.

- developing international cooperation and solidarity
We are committed to closer ties between European Union states and the EU’s eastern neighbors, especially Ukraine and Belarus. We support activities that encourage exchange of experiences connected with the processes of political transition, building civil society, and solving social problems among the countries of Central and Eastern Europe. We seek to enhance the role of Polish NGOs in the international arena.

Foundation undertakes also activities aimed at equalizing opportunities of young people from poor communities and children with disabilities.

The basic method of the Foundation’s operation involves making grants to non-governmental organizations engaged in public benefit activity in Poland and in Central and Eastern Europe. The Foundation also serves as a forum for activity, hosts public debates and conferences, organizes seminars and workshops, issues publications, runs social campaigns, engages in monitoring of public institutions and advocacy efforts. It encourages solidarity and generosity by offering administration of named funds and corporate funds to support initiatives that serve the public interest.

The Foundation partners with many institutions from Poland and abroad. It is a part of the Open Society Foundations network and a member of Polish Donors Forum, Polish NGOs Abroad and the European Foundation Centre in Brussels. It participates in the work of Eastern Partnership Civil Society Forum at the European Commission.

Foundation’s activity is financed from income on endowment, grants from Open Society Institute as well as other domestic and foreign institutions, from gifts of individual donors and 1% personal income tax designations.

In its activity, the Foundation is guided by principles of transparency and accountability. Up-to-date information on its activities and grant-seeking opportunities is posted on the website Its finances are audited by external experts and the financial statements are published in the Annual Report, together with the list of grants awarded and projects implemented during the year.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
- aktywizacja lokalna

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- pomoc humanitarna, rozwojowa
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Forum Darczyńców. Grupa Zagranica. Europejskie Centrum Fundacji (European Foundation Centre) w Brukseli. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia-Rosja. Partner Transparency International.

Ludzie

Zarząd

Ewa Kulik-Bielińska
dyrektor

Aleksander Smolar
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy