Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych

Gmina: Wałbrzych

Powiat: Wałbrzych

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 74 664 48 10

faks: 74 664 48 22

e-mail: bi...@frw.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000066780

REGON: 89002702400000

NIP: 886-10-29-908

Rok powstania: 2001

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powstał w maju 1992 roku jako Fundacja Regionu Wałbrzyskiego. Założycielami FRW było m.in. 26 gmin byłego województwa wałbrzyskiego. Powołana fundacja przejęła rolę instytucji finansowej, mającej znaczący wpływ na przebieg procesu restrukturyzacji i rozwoju województwa wałbrzyskiego.

Od początku istnienia FRW jego główna formą działalności było wspieranie kluczowych dla regionu i mieszkańców przedsięwzięć o charakterze gospodarczo-społecznym. W 1998 roku FRW rozszerzył działalność na województwo dolnośląskie, przyjmując jednocześnie nazwę Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Realizowane w minionych latach przez FRW zadania były zgodne z zasadami polityki regionalnej państwa. Organami FRW są Zarząd i Komitet Regionalny, będący organem programowym, decyzyjnym oraz kontrolnym dla Zarządu FRW.
FRW prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie:
- tworzenia warunków dla rozwoju gospodarki wolnorynkowej, w tym prywatyzacji i przedsiębiorczości;
- tworzenia warunków sprzyjających procesowi integracji europejskiej i dostosowań polskiej gospodarki do standardów Unii Europejskiej;
- wsparcia polityki regionalnej w obszarach określonych celami statutowymi działania Fundacji;
- ekologii i ochrony środowiska naturalnego;
- krajoznawstwa, turystyki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- ochrony i promocji zdrowia, dobroczynności i pomocy społecznej;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- działań wspomagających rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
- wspomagania inicjatyw lokalnych i współpracy podmiotów uczestniczących w procesach restrukturyzacji Województwa Dolnośląskiego, przede wszystkim samorządów terytorialnych,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz kultu religijnego.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy