Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych

Gmina: Wałbrzych

Powiat: Wałbrzych

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 74 664 48 10

faks: 74 664 48 22

e-mail: bi...@frw.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000066780

REGON: 89002702400000

NIP: 886-10-29-908

Rok powstania: 2001

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powstał w maju 1992 roku jako Fundacja Regionu Wałbrzyskiego. Założycielami FRW było m.in. 26 gmin byłego województwa wałbrzyskiego. Powołana fundacja przejęła rolę instytucji finansowej, mającej znaczący wpływ na przebieg procesu restrukturyzacji i rozwoju województwa wałbrzyskiego.

Od początku istnienia FRW jego główna formą działalności było wspieranie kluczowych dla regionu i mieszkańców przedsięwzięć o charakterze gospodarczo-społecznym. W 1998 roku FRW rozszerzył działalność na województwo dolnośląskie, przyjmując jednocześnie nazwę Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Realizowane w minionych latach przez FRW zadania były zgodne z zasadami polityki regionalnej państwa. Organami FRW są Zarząd i Komitet Regionalny, będący organem programowym, decyzyjnym oraz kontrolnym dla Zarządu FRW.
FRW prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie:
- tworzenia warunków dla rozwoju gospodarki wolnorynkowej, w tym prywatyzacji i przedsiębiorczości;
- tworzenia warunków sprzyjających procesowi integracji europejskiej i dostosowań polskiej gospodarki do standardów Unii Europejskiej;
- wsparcia polityki regionalnej w obszarach określonych celami statutowymi działania Fundacji;
- ekologii i ochrony środowiska naturalnego;
- krajoznawstwa, turystyki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- ochrony i promocji zdrowia, dobroczynności i pomocy społecznej;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- działań wspomagających rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
- wspomagania inicjatyw lokalnych i współpracy podmiotów uczestniczących w procesach restrukturyzacji Województwa Dolnośląskiego, przede wszystkim samorządów terytorialnych,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz kultu religijnego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy