Siedziba

Adres rejestrowy:

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"
Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

Gmina: Ruda Śląska

Powiat: Ruda Śląska

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 32 248 03 54

faks: 32 248 03 54

e-mail: zdr...@interia.eu kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000003233

REGON: 27218328300000

NIP: 641-14-21-278

Rok powstania: 1994

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek.
2. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.
3. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży.
4. Doskonalenie umiejętności pomagania innym i niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami.
5. Współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych.
6. Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, wynikającą z nadużywania alkoholu i innych używek.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych, grup treningu umiejętności społecznych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzinom jak i dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
2. Organizacja szkoleń dla osób, które chcą nieść pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy i osobom stosującym przemoc.
3. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie kontaktu z alkoholem i innymi używkami.
4. Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanych z realizacją celów statutowych.
5. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych na rzecz środowiska rodzin z problemem uzależnień od alkoholu i innych używek.
6. Uczestnictwo w konsultacjach dotyczących tworzenia przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu i innych używek organizowanych przez instytucje państwowe i samorządowe.
7. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień.
8. Gromadzeniem funduszy na realizację zadań statutowych.

Prowadzone działania:

Prezentacja multimedialna:
http://www.youtube.com/watch?v=SPkNfIHnOIQ

Oferowana pomoc:
Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych; punkt informacyjny; niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku; niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu; współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych.

Opis działalności:
Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia; organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Szkolenia osób, które pragną nieść opiekę uzależnionym od alkoholu i pomagają ofiarom i sprawcą przemocy w rodzinie. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw używania alkoholu oraz promocji zdrowego trzeźwego stylu życia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 50

Zarząd

Ewa Bojda
skarbnik

Joanna Kurzaj
wiceprezes

Antoni Urbanek
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy