Siedziba

Adres rejestrowy:

Zielone Mazowsze
Koszykowa 67 lok. 21
00-667 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Dostęp dla osób niepełnosprawnych utrudniony. Lokal na wyniesionym parterze - trzy dość wysokie stopnie.

Jest możliwość wizyt osobistych: pon. - pt. w godz. 12.00 - 15.00, najlepiej wcześniej umówić się mailowo lub telefonicznie

Szybki kontakt

tel: 22 621 77 77

faks: 22 621 77 77

e-mail: bi...@zm.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000125160

REGON: 01263626600000

NIP: 113-22-25-096

Rok powstania: 1994

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000125160. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Zielone Mazowsze

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. Jesteśmy niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób niezmotoryzowanych i pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu.

Naszą misję realizujemy poprzez:
- Promocję transportu publicznego, w tym kolejowego;
- Promocję ruchu rowerowego i działania na rzecz poprawy warunków jazdy na rowerze;
- Działania na rzecz respektowania praw pieszych;
- Działania zmierzające do ograniczenia ruchu samochodowego;
- Wspieranie mieszkańców we współdecydowaniu o własnym otoczeniu i wzmacnianie kontroli społecznej;
- Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
- Działania zmierzające do redukcji odpadów u źródła i odzysku surowców wtórnych;
- Ochronę terenów zieleni i miejsc przyrodniczo cennych;
- Działania na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza.

Terenem naszych działań jest Warszawa i Mazowsze, ale staramy się również wspierać inicjatywy zbieżne z naszą misją w innych regionach Polski.

Kampania rowerowa

Staramy się o poprawę jakości powstających dróg dla rowerów, tak aby były spójne, bezpieczne i wygodne. Jesteśmy znani z organizacji największych w Europie Środkowo-Wschodniej przejazdów rowerzystów - Warszawskiej Masy Krytycznej. Co miesiąc od kilkuset do półtora tysiąca rowerzystów przejeżdża ulicami Warszawy, zwracając uwagę władzom miasta na swoją obecność i domagając się tworzenia warunków do jazdy na rowerze oraz traktowania rowerzystów jako pełnoprawnych uczestników ruchu. Bierzemy też aktywny udział w budżecie partycypacyjnym,

Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

Rzecznik działa na rzecz pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji publicznej. Podejmuje interwencje w Warszawie w przypadkach złej organizacji komunikacji publicznej, dyskryminacji pieszych (np. poprzez likwidację przejść przez jezdnię, zajmowanie chodników przez parkingi), projektowania ścieżek rowerowych niskiej jakości.

Rzecznik współpracuje też aktywnie z Komisją Dialogu Społecznego ds. Transportu, starając się o lepsze warunki współpracy pierwszego i trzeciego sektora. Poza działaniami naprawczymi, podejmowane są też działania badawcze (raporty), szkoleniowe (podręcznik projektowania infrastruktury) i służące zaangażowaniu mieszkańców. Zielone Mazowsze we współpracy z KDS ds. Transportu wdraża celu kontrolę społeczna i współpracę na rzecz efektywnego i zrównoważonego systemu transportowego, poprawy sytuacji niechronionych uczestników ruchu i kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej.

Razem bez barier. Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom

Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu i dyskryminacji osób z niepełnosprawnością, matek prowadzących wózki z dziećmi oraz ludzi starszych, którzy mają trudności ze sprawnym i wygodnym poruszaniem się po Warszawie. Projekt obejmuje działania interwencyjne (również wspólnie z wykluczonymi), doradztwo (spotkania i konsultacje dla mieszkańców), a także nagłaśnianie problemów (np. poprzez happeningi) oraz edukację społeczną (m.in. szkolenia dla kierowców komunikacji miejskiej, studentów).
Chcemy umożliwić wszystkim mieszkańcom stolicy łatwe korzystanie z przestrzeni publicznej!

Działania na rzecz przyjaznych środowisku form transportu

Stowarzyszenie działa na rzecz wzrostu podróży transportem publicznym i rowerowym w Polsce. Z inicjatywy Zielonego Mazowsza powstała sieć organizacji pozarządowych i osób działających na rzecz promocji zrównoważonego transportu oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, zdrowie i życie ludzi. W skład Koalicji Lanckorońskiej na rzecz zrównoważonego transportu wchodzi 15 organizacji.

Interwencje ekologiczne

Podejmujemy interwencje prawne w przypadkach łamania prawa środowiska, planach zabudowy miejsc przyrodniczo cennych i obniżania jakości życia mieszkańców przez budowę szkodliwych inwestycji. Zapobiegliśmy budowie drogi przez Pole Mokotowskie, ocaliliśmy łęgi wiślane przed całkowitym wycięciem, podejmowaliśmy działania na rzecz ochrony przyrody Portu Praskiego.

Naszym celem jest zachowanie jak największej ilości terenów zielonych w Warszawie i zwiększenie wpływu mieszkańców na swoje otoczenie. W listopadzie 2006 r. byliśmy współorganizatorami akcji "Pociąg dla Rospudy", która przyczyniła się do rezygnacji z planu przecięcia drogą krajową cennego obszaru Natura 2000 - Doliny Rospudy.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa konsumentów

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- aktywizacja lokalna
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

1) Prowadzenie różnorodnych form edukacji ekologicznej. 2) Prowadzenie centrum ekologicznego wraz ze schroniskiem młodzieżowym. 3) Prowadzenie własnych kampanii, projektów edukacyjnych, wydawnictw. 4) Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska oraz proekologicznego planowania przestrzennego (a w konsekwencji zdrowia i życia ludzi), kierując się obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. 5) Podejmowanie działań na rzecz transportu publicznego, energetyki odnawialnej, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki oraz zagospodarowania i redukcji odpadów. 6) Przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 45

Zarząd

Marcin Myszkowski
członek zarządu

Karol Mocniak
sekretarz

Rafał Muszczynko
wiceprezes

Maciej Sulmicki
prezes

Karolina Krajewska
skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy