Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14 lok. 1/0/4028
02-366 Warszawa
dzielnica: Ochota

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 822 32 29

faks: 22 822 32 29

e-mail: bi...@skauci-europy.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000089011

REGON: 00416311800000

NIP: 712-01-57-469

Rok powstania: 1990

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000089011. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego

Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą na rzecz ogółu społeczności, której celem jest dostarczenie dzieciom i młodzieży środków osobistego rozwoju, poprzez praktykowanie tradycyjnej metody skautowej opracowanej przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, rozwiniętej przez Jakuba Sevina i założycieli harcerstwa polskiego, w oparciu o zasady religii rzymskokatolickiej i poprzez możliwie najszerszą współpracę z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich.

Do zadań Stowarzyszenia należy promowanie wśród swoich uczestników i członków oraz innych osób:
- dbałości o zdrowie, higienę osobistą, kulturę fizyczną i sport oraz szacunek dla przyrody;
troski o rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności i gospodarności;
- dbałości o zdobywanie wiedzy w szkole i poza nią, kształtowanie charakteru i przygotowanie do wykonywania zawodu;
- troski o okazywanie szacunku oraz niesienie pomocy innym bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, a w szczególności o rozwijanie przyjacielskich kontaktów z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich i naukę języków obcych oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- dbałości o poznanie i praktykowanie swojej wiary.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
- prowadzenie pracy wychowawczej w sposób zróżnicowany, w odrębnych jednostkach dla chłopców i dla dziewcząt, szanując ich zróżnicowane potrzeby i możliwości psychofizyczne;
- bliską współpracę z rodzicami dzieci i młodzieży, uczestniczących w pracy wychowawczej Stowarzyszenia;
- organizowanie zajęć harcerskich w ciągu roku (zbiórek, biwaków i imprez na łonie przyrody, zajęć upowszechniających kulturę fizyczną i sport);
- organizowanie zimowisk, obozów i wędrówek letnich;
- organizowanie akcji zarobkowych przez jednostki Stowarzyszenia na potrzeby działalności statutowej;
- organizowanie obozów szkoleniowych i kursów kształcenia dla kadry wychowawczej;
- prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej na potrzeby Stowarzyszenia;
- organizowanie zaopatrzenia uczestników i członków Stowarzyszenia w mundury, oznaczenia, wydawnictwa, materiały pedagogiczne i podstawowy ekwipunek harcerski,
- organizowanie sympozjów naukowych, wystaw, imprez kulturalnych, itp.
Praca wychowawcza odbywa się w dwóch niezależnych nurtach: harcerek i harcerzy (żeńskim i męskim). Nurty dzielą się na trzy gałęzie wiekowe, które stanowią komplementarny system wychowawczy odpowiadający naturalnym etapom rozwoju młodego człowieka:
- gałąź żółta: wilczęta i wilczki - wiek 8-12 lat, pracują w oparciu o "Księgę Dżungli" Rudyarda Kiplinga, główny cel wychowawczy to otwarcie na innych (wydobycie z dziecięcego egoizmu) - hasło "Ja i inni", ukierunkowanie na Pana Boga poprzez zabawę;
- gałąź zielona: harcerki i harcerze - wiek 12-16 lat, pedagogika wspólnotowa: podstawą system małych, kilkuosobowych grup - zastępów, nauka życia we wspólnocie i społeczeństwie - hasło "Ja wraz z innymi", wychowanie poprzez działanie - przygodę (grę), kształtowanie podstawowych cnót ludzkich, pogłębianie i porządkowanie życia religijnego;
- gałąź czerwona tzw. "Droga": przewodniczki i wędrownicy - wiek 17-24/25 lat, główny cel: pomoc w rozeznaniu i aktualizacji powołania życiowego, przygotowaniu do dorosłego, twórczego, odpowiedzialnego życia i przyjęcia postawy służby - hasło "Ja dla innych", dewiza gałęzi: "Służyć", pedagogika indywidualna.
Stowarzyszenie co roku organizuje kilkadziesiąt obozów letnich i zimowych dla prawie 2.000 dzieci i młodzieży z całej Polski oraz liczne szkolenia dla kadry wychowawczej, pomaga skautom ze Wschodu, opracowuje i wydaje materiały metodyczne, jak również pisma wewnętrzne, kalendarz, prowadzi swoją stronę www. Co tydzień dzieci i młodzież skupieni w ramach Stowarzyszenia odbywają zbiórki i zajęcia określone w programie wychowawczym.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- obronność państwa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 3017

Zarząd

Piotr Sitko
przewodniczący

Mateusz Flis
skarbnik

Dominika Pruszczyńska
sekretarz

Paweł Borowiecki
wiceprzewodniczący

Katarzyna Kieler
wiceprzewodnicząca

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy