Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Fuga Mundi
Hutnicza 20B
20-218 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 81 534 26 01, 81 534 83 76

faks: 81 534 83 76

e-mail: f...@ffm.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000106416

REGON: 43066007700000

NIP: 712-19-31-563

Rok powstania: 2002

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000106416. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Fuga Mundi

Celem statutowym Fundacji jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez:
- doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
- organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne,
- organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych,
- organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca),
- inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie seminariów, szkoleń i działalności wydawniczej.

Aby poprawić sytuację osób niepełnosprawnych Fundacja Fuga Mundi realizuje projekty, których zadaniem jest tworzenie warunków do tego, aby osoby z niepełnosprawnością w pełni uczestniczyły w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym naszego kraju. Prowadzone działania są zgodne z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi. Fundacja pomyślnie zrealizowała szereg przedsięwzięć aktywizujących osoby niepełnosprawne finansowanych z różnych źródeł. Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowym krajowymi i zagranicznymi oraz z instytucjami samorządowymi i rządowymi. Jest m. in. aktywnym członkiem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) oraz Lubelskiego Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej.

Jednym z projektów obecnie realizowanych jest budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego. Obiekt położony jest nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie, w którym prowadzona będzie edukacja osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacja, a także prowadzona będzie wymiana informacji i doświadczeń osób niepełnosprawnych z Europy. Ośrodek będzie platformą spotkań osób niepełnosprawnych ze Wschodu i z Zachodu. Projekt budowy ośrodka ma szczególne ze względu na geopolityczne położenie regionu lubelskiego, będącego "wschodnią granicą Unii Europejskiej".

Od 2001 r. Fundacja prowadzi Ośrodek Szkoleniowy, w którym prowadzone są szkolenia i kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz dla pracowników urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe). Szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych prowadzone są głównie w zakresie umiejętności informatycznych, zgodnych z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ujednoliconym i honorowanym w całej Unii Europejskiej.

Od 2004 r. Fundacja prowadzi również Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych. Agencja Zatrudnienia jest instytucją rynku pracy wpisaną do rejestru agencji zatrudnienia na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach Agencji świadczone są podstawowe usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich oraz doradztwa personalnego. Oprócz podstawowych usług rynku pracy, świadczona jest pomoc psychologiczna i prawna, poradnictwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i rozwoju zawodowego, wsparcie Klientów Agencji Zatrudnienia w podejmowaniu wolontariatu.

Działalność Fundacji jest doceniana i wyróżniana w konkursach. W maju 2006 roku Fundacja Fuga Mundi została nagrodzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie na najlepsze zorganizowane przedsięwzięcie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wyróżniony projekt to "Infostradą do e-pracy - zwiększanie zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zawodach informatycznych z wykorzystaniem nauczania na odległość".

Na rzecz Fundacji działa Klub Wolontariatu, złożony z około 30 osób. Fundacja przyjmuje również praktykantów z lubelskich uczelni, którzy pomagają w realizacji projektów, a także nabywają doświadczenia w bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wszystkie pomieszczenia, gdzie prowadzona jest działalność Fundacji są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy