Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie"
Łopuszka Mała 13
37-220 Łopuszka Mała

Gmina: Kańczuga

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 16 642 44 48, 782 863 009

faks: 16 642 44 48

e-mail: fun...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000065901

REGON: 65003895300000

NIP: 795-15-61-960

Rok powstania: 1991

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000065901. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie"

Misją Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" jest wszechstronna pomoc młodzieży we wzrastaniu wewnętrznym i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, którą realizuje poprzez:
- świadomą troskę o kształtowanie w młodzieży dojrzałej osobowości,
- przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie,
- wychowanie społeczne i praktyczną realizację w życiu publicznym katolickiej nauki społecznej,
- wychowanie narodowo - patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą młodzież otrzymuje w szkole i w innych
placówkach wychowawczych,
- tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,
- pomoc socjalną i ekonomiczną.

Dla osiągnięcia celów Fundacja prowadzi działalność:
1. społeczną, charytatywną i samopomocową,
2. kulturalną,
3. organizacyjną grup studyjnych, rekolekcyjnych i spotkań ekumenicznych,
4. turystyczną i sportową,
5. opiekuńczą i wychowawczo - oświatową w domach dla dzieci, świetlicach profilaktyczno - wychowawczych, domach dla dzieci, klubach dla młodzieży i ośrodkach przedszkolnych,
6. z zakresu rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,
7. z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie,
8. z zakresu pomoc społecznej w schroniskach dla bezdomnych,
9. paliatywną w hospicjach,
10. z zakresu pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Fundacja organizuje:
1. dla dzieci i młodzieży kolonie, zimowiska i obozy oraz warsztaty o charakterze artystycznym,
2. mieszkania chronione dla usamodzielnionych podopiecznych z domów dla dzieci,
3. pobyty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą; wymianę kulturalną, sportową i turystyczną w ramach międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży,
4. krajowe i międzynarodowe plenery malarskie.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w zorganizowanych i prowadzonych placówkach opiekuńczo - wychowawczych zapewnia dzieciom i młodzieży wszechstronną pomoc i opiekę, a poprzez swą wielopłaszczyznową działalność w znacznej mierze rozwiązuje problemy Podkarpacia. Obejmuje opieką ponad 400 dzieci i młodzieży. Zatrudnia 40 pracowników etatowych, pomaga jej 100 wolontariuszy.

Fundacja zorganizowała i prowadzi:
1. Domy dla Dzieci w Łopuszce Małej, Dynowie i Lipniku,
2. Świetlice profilaktyczno - wychowawcze w Łańcucie, Przeworsku i dwie świetlice w Rzeszowie,
3. Ognisko "Nazaret" w Giedlarowej,
4. Kluby dla młodzieży w Łańcucie i Rzeszowie.
5. mieszkania chronione w Przeworsku i Rakszawie dla usamodzielnionych swoich podopiecznych.
6. rodzinny dom dziecka w Rakszawie.
7. dla dzieci 3-5 letnich Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; ośrodki prowadzone są w powiecie przeworskim i jarosławskim,
7. w okresie ferii letnich i zimowych organizuje dla dzieci i młodzieży różne formy wypoczynku, również dla dzieci Polaków zamieszkałych w Rumunii oraz na Litwie i Ukrainie.

Z zakresu opieki społecznej prowadzi:
1. w Przeworsku - warsztaty terapii zajęciowej dla 45 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,
2. w Jarosławiu schronisko dla bezdomnych mężczyzn i zakład opiekuńczo - pielęgnacyjny,
3. w Przeworsku schronisko dla bezdomnych kobiet.

Aktualnie w Łańcucie powstaje międzynarodowy ośrodek wymiany kulturalnej.

Fundacja współpracuje z:
- Centrum Kultury Polskiej im. Tymosza Padury w Koziatynie,
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z Kijowa,
- Fundacją Betania ze Lwowa,
a nawiązała współpracę:
- z "Caritas - Spes" we Lwowie,
- Kulturalno - Oświatowym Centrum im. Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja.

W marcu 2011 roku nawiązała współpracę z organizacją pozarządową z Kalinówki ob. Winnicki - Ukraina, z którą zamierza zrealizować partnerski wniosek na realizację projektu "Upowszechnianie doświadczeń z działalności społecznej polskiej organizacji pozarządowej".
W 2013 r. Fundacja "Wzrastanie" w partnerstwie z Fundacją Betania wystąpi z wnioskiem o realizację zadnia w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- schronienie, nocleg

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

1) Oddział w Przeworsku, ul. Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk, 2) Oddział w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 23, 35-016 Rzeszów, 3) Oddział w Giedlarowej 926, 37-300 Leżajsk Leżajsk, 4) Oddział w Jarosławiu, ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy