Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku zs Łopuszka Mała
Łopuszka Mała 13
37-220 Łopuszka Mała

Gmina: Kańczuga

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 16 642 44 48, 782 863 009

faks: 16 642 44 48

e-mail: fun...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000065901

REGON: 65003895300000

NIP: 795-15-61-960

Rok powstania: 1991

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000065901. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku zs Łopuszka Mała

Misją Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" jest wszechstronna pomoc młodzieży we wzrastaniu wewnętrznym i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, którą realizuje poprzez:
- świadomą troskę o kształtowanie w młodzieży dojrzałej osobowości,
- przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie,
- wychowanie społeczne i praktyczną realizację w życiu publicznym katolickiej nauki społecznej,
- wychowanie narodowo - patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą młodzież otrzymuje w szkole i w innych
placówkach wychowawczych,
- tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,
- pomoc socjalną i ekonomiczną.

Dla osiągnięcia celów Fundacja prowadzi działalność:
1. społeczną, charytatywną i samopomocową,
2. kulturalną,
3. organizacyjną grup studyjnych, rekolekcyjnych i spotkań ekumenicznych,
4. turystyczną i sportową,
5. opiekuńczą i wychowawczo - oświatową w domach dla dzieci, świetlicach profilaktyczno - wychowawczych, domach dla dzieci, klubach dla młodzieży i ośrodkach przedszkolnych,
6. z zakresu rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,
7. z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie,
8. z zakresu pomoc społecznej w schroniskach dla bezdomnych,
9. paliatywną w hospicjach,
10. z zakresu pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Fundacja organizuje:
1. dla dzieci i młodzieży kolonie, zimowiska i obozy oraz warsztaty o charakterze artystycznym,
2. mieszkania chronione dla usamodzielnionych podopiecznych z domów dla dzieci,
3. pobyty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą; wymianę kulturalną, sportową i turystyczną w ramach międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży,
4. krajowe i międzynarodowe plenery malarskie.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w zorganizowanych i prowadzonych placówkach opiekuńczo - wychowawczych zapewnia dzieciom i młodzieży wszechstronną pomoc i opiekę, a poprzez swą wielopłaszczyznową działalność w znacznej mierze rozwiązuje problemy Podkarpacia. Obejmuje opieką ponad 400 dzieci i młodzieży. Zatrudnia 40 pracowników etatowych, pomaga jej 100 wolontariuszy.

Fundacja zorganizowała i prowadzi:
1. Domy dla Dzieci w Łopuszce Małej, Dynowie i Lipniku,
2. Świetlice profilaktyczno - wychowawcze w Łańcucie, Przeworsku i dwie świetlice w Rzeszowie,
3. Ognisko "Nazaret" w Giedlarowej,
4. Kluby dla młodzieży w Łańcucie i Rzeszowie.
5. mieszkania chronione w Przeworsku i Rakszawie dla usamodzielnionych swoich podopiecznych.
6. rodzinny dom dziecka w Rakszawie.
7. dla dzieci 3-5 letnich Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; ośrodki prowadzone są w powiecie przeworskim i jarosławskim,
7. w okresie ferii letnich i zimowych organizuje dla dzieci i młodzieży różne formy wypoczynku, również dla dzieci Polaków zamieszkałych w Rumunii oraz na Litwie i Ukrainie.

Z zakresu opieki społecznej prowadzi:
1. w Przeworsku - warsztaty terapii zajęciowej dla 45 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,
2. w Jarosławiu schronisko dla bezdomnych mężczyzn i zakład opiekuńczo - pielęgnacyjny,
3. w Przeworsku schronisko dla bezdomnych kobiet.

Aktualnie w Łańcucie powstaje międzynarodowy ośrodek wymiany kulturalnej.

Fundacja współpracuje z:
- Centrum Kultury Polskiej im. Tymosza Padury w Koziatynie,
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z Kijowa,
- Fundacją Betania ze Lwowa,
a nawiązała współpracę:
- z "Caritas - Spes" we Lwowie,
- Kulturalno - Oświatowym Centrum im. Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja.

W marcu 2011 roku nawiązała współpracę z organizacją pozarządową z Kalinówki ob. Winnicki - Ukraina, z którą zamierza zrealizować partnerski wniosek na realizację projektu "Upowszechnianie doświadczeń z działalności społecznej polskiej organizacji pozarządowej".
W 2013 r. Fundacja "Wzrastanie" w partnerstwie z Fundacją Betania wystąpi z wnioskiem o realizację zadnia w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- schronienie, nocleg

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

1) Oddział w Przeworsku, ul. Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk, 2) Oddział w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 23, 35-016 Rzeszów, 3) Oddział w Giedlarowej 926, 37-300 Leżajsk Leżajsk, 4) Oddział w Jarosławiu, ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy