Siedziba

Adres rejestrowy:

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy
Brzozowa 26a
22-400 Zamość

Gmina: Zamość

Powiat: Zamość

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 84 639 34 41

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

KRS:

REGON: 00702376000157

NIP:

Rok powstania: 1992

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy

Misja
Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.
Celem PKPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.
Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przy pomocy środków finansowych pozyskiwanych od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych.
Sfera pomocowej aktywności PKPS jest bardzo rozległa, obejmuje wiele środowisk i grup społecznych oraz osób fizycznych. Zakres i skala pomocy systematycznie się poszerzają.
Do 1990 r. w kręgu zainteresowania PKPS byli ludzie w podeszłym wieku, chorzy i do nich głównie kierowana była pomoc. Od 1991 r. pomocą objęto również rodziny będące w trudnej sytuacji, dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz ubogich. Następna grupa objęta działalnością to osoby niepełnosprawne i od 1994 r. - bezdomni.

Prowadzone działania
Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje statutowe cele poprzez:
- Organizowanie usług opiekuńczych w (domach) mieszkaniach podopiecznych;
- Organizowanie i prowadzenie dożywiania;
- Organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla podopiecznych;
- Udzielanie pomocy rzeczowej i, w miarę posiadanych środków finansowej;
- Prowadzenie poradnictwa prawnego i pomocy prawnej;
- Świadczenie pomocy dla skazanych opuszczających zakłady karne;
- Świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym;
- Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej;
- Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi;
- Prowadzimy Kluby Seniora, stołówki, jadłodajnie, noclegownie itp.;
- Prowadzimy świetlice i inne placówki opiekuńcze i opiekuńczo-wychowawcze;
- Prowadzimy różnorodną w formie działalność edukacyjną i szkoleniową;
- Współpracujemy z innymi organizacjami charytatywnymi w Polsce i w UE.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy