Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja na rzecz Nauki i Innowacyjności
Zdunków 27
26-920 Zdunków

Gmina: Gniewoszów

Powiat: kozienicki

Województwo: mazowieckie

Dostęp dla osób niepełnosprawnych utrudniony.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 661 231 670

faks:

e-mail: f...@o2.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000682234

REGON: 36757462700000

NIP: 812-19-18-273

Rok powstania: 2017

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja na rzecz Nauki i Innowacyjności

Cele działań:
1. Propagowanie idei kształcenia ustawicznego, wyrównywania szans edukacyjnych oraz równouprawnienia.
2. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie poprzez inicjowanie nowatorskich rozwiązań wspierających postawy obywatelskie, przedsiębiorcze oraz zachowania ekologiczne.
3. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.
4. Wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie rozumianym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
5. Wspieranie rozwoju nauki, techniki i innowacji.
6. Wspieranie współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości/biznesu.
7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
8. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz tolerancji międzykulturowej i współpracy międzynarodowej, przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii.
9. Krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność oświatową, doradczą i naukową, w tym:
a. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
b. wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach,
c. działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
10. Propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględniania praw ekologii w rozwoju kraju.
11. Wspieranie rozwoju rynku pracy poprzez pośrednictwo pracy i inne działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia.
12. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem.
13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
14. Promocja i organizacja wolontariatu.
15. Działalność oświatowo-kulturalna oraz wspieranie i organizacja działań w zakresie szeroko rozumianej edukacji, kultury i sztuki.
16. Ochrona i promocja zdrowia.
17. Propagowanie, rozwijanie i organizowanie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.
18. Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy.
19. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- edukacja kulturalna
- organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- poradnictwo specjalistyczne

ROZWÓJ LOKALNY
- animowanie działań wspólnot lokalnych
- lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
- promocja regionu

EKOLOGIA
- edukacja ekologiczna

NAUKA, TECHNIKA
- wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Arkadiusz Banaś
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Arkadiusz Banaś
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy