Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Ampla
Joniec 6
09-131 Joniec

Gmina: Joniec

Powiat: płoński

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: amp...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000574727

REGON: 36250845900000

NIP: 567-19-06-799

Rok powstania: 2015

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Ampla

Celami Stowarzyszenia są:
a) Niesienie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom z zaburzeniami w rozwoju („Podopieczni Stowarzyszenia”) niezbędnej pomocy, w tym pomocy edukacyjnej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i materialnej;
b) Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby Podopiecznych Stowarzyszenia oraz kształtowanie właściwego do nich stosunku, w tym postaw prospołecznych;
c) Wspieranie placówki kształcenia specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu;
d) Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa Podopiecznych Stowarzyszenia ;
e) Krzewienie i promowanie wartości służących potrzebom Podopiecznych Stowarzyszenia , w szczególności wartości w dziedzinie oświaty, kultury, sztuki, ekologii, profilaktyki zdrowia, kultury fizycznej, sportu, wypoczynku i rekreacji;
f) Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu Podopiecznych Stowarzyszenia ze środowisk marginalizowanych;
g) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów, logopedów oraz innych osób pracujących z Podopiecznymi Stowarzyszenia;
h) Upowszechnianie i ochrona praw Podopiecznych Stowarzyszenia , w tym ochrona ich dóbr osobistych;
i) Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w warunkach integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
j) Realizowanie zadań określonych w pkt. a),d), e) oraz h) również w stosunku do rodzin Podopiecznych Stowarzyszenia;
k) Podejmowanie działań na rzecz:
- edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej,
- rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- turystyki i krajoznawstwa,
- ekologii i ochrony zwierząt,
- ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- działalności charytatywnej,
- wolontariatu
- upowszechniania praw człowieka;
l) Pozyskiwanie wsparcia dla realizacji celów Stowarzyszenia od społeczeństwa, a w szczególności od mieszkańców gminy Joniec, a także od organizacji, organów i instytucji.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 18

Zarząd

Agnieszka Tok
członek zarządu

Anna Kuźbicka
z-ca prezesa

Renata Baczul
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy